Lud, zbu­njen, ...

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Do­go­di­la se pro­va­la u Umjet­nič­ku ga­le­ri­ju i Ize­tov ura­dak pod ime­nom „He­ro­ji Re­vo­lu­ci­je“u pot­pu­nos­ti je uni­šten. Ia­ko je vid­no po­tre­sen ovim do­ga­đa­jem, Ize­tu će jed­no saz­na­nje vra­ti­ti vo­lju za ži­vo­tom. Saz­nao je, na­ime, da je nje­go­vo umjet­nič­ko dje­lo osi­gu­ra­no na 10 ti­su­ća eura. Fa­ru­kov lju­bav­ni ži­vot ko­nač­no do­bi­va smi­sao. Bi­la je to ljubav na pr­vi po­gled, ali zbog odre­đe­nih raz­lo­ga, ta ve­za mo­ra os­ta­ti taj­na...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.