Ar­row

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Aman­da Wal­ler ša­lje agen­te A. R. G. U. S.-a da ot­mu Dig­glea. Wal­ler oba­vje­šta­va Dig­glea da je Lyla nes­ta­la dok je u Mo­sk­vi is­tra­ži­va­la trag o De­ad­sho­tu. Ka­da Dig­gle oba­vje­šta­va tim da pu­tu­je u Mo­sk­vu u po­ku­ša­ju da spa­si Lylu, Oli­ver i Fe­li­city od­lu­ču­ju mu se pri­dru­ži­ti, ali se stva­ri kom­pli­ci­ra­ju kad se na pis­ti po­ja­vi Isa­bel.Mo­iri­na od­vjet­ni­ca Je­an go­vo­ri Thei da nje­zi­na ve­za s kri­mi­nal­cem Royem ne­ga­tiv­no utje­če na slu­čaj...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.