Oba­ma: Tr­go­vin­ski spo­ra­zu­mi na če­ka­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

WA­SHIN­G­TON Ame­rič­ki stav o Brexi­tu iz­nio je Ba­rak Oba­ma po­ru­čiv­ši Lon­do­nu da će mo­ra­ti pri­če­ka­ti na tr­go­vin­ske spo­ra­zu­me sa Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma ako na­pus­ti Eu­rop­sku uni­ju. Do­dao je ipak ka­ko će SAD za­dr­ža­ti “po­se­ban od­nos” s Ve­li­kom Bri­ta­ni­jom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.