Sa­da je ja­ko pu­no ne­poz­na­ni­ca, po­li­ti­ča­ri bi htje­li nor­ve­ški mo­del

Du­go­go­diš­nji ured­nik u po­li­tič­koj re­dak­ci­ji BBC-ja za Ve­čer­nji list ana­li­zi­ra po­s­lje­di­ce Brexi­ta i po­li­tič­ku bu­duć­nost Ve­li­ke Bri­ta­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tony Roe, ured­nik na BBC-ju LON­DON

Kan­di­da­ta za no­vog pre­mi­je­ra ne­će ne­dos­ta­ja­ti, ali mis­lim da naj­vi­še iz­gle­da ima biv­ši gra­do­na­čel­nik Lon­do­na Bo­ris Johnson Tony Roe je du­go­go­diš­nji BBCjev ured­nik u po­li­tič­koj re­dak­ci­ji, pra­tio je naj­ve­će do­ga­đa­je u bri­tan­skoj po­vi­jes­ti u po­s­ljed­njih 20-ak go­di­na. Uoči i na­kon re­fe­ren­du­ma imao je pri­li­ku raz­go­va­ra­ti s glav­nim ak­te­ri­ma Brexi­ta i do­bro je upu­ćen u go­ru­ću svjet­sku te­mu.

Svi su gla­sa­li “pro­tiv” Mo­že li Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja za­is­ta u pot­pu­nos­ti ra­ski­nu­ti sve od­no­se i na­pus­ti­ti Eu­rop­sku za­jed­ni­cu?

– Tre­nu­tač­no ne zna­mo od­go­vor na to pi­ta­nje, na po­li­ti­ča­ri­ma je da o to­me pre­go­va­ra­ju. Na ovom re­fe­ren­du­mu nit­ko ni­je gla­sao za ne­što, već pro­tiv ne­če­ga. Čak i oni ko­ji su gla­sa­li za ostanak u EU gla­sa­li su pro­tiv ne­ko­ga. Ma­lo tko je znao što toč­no že­li do­bi­ti os­tan­kom ili iz­la­skom iz EU. Os­nov­no pi­ta­nje ko­je se nas­to­ja­lo „ri­je­ši­ti“ovim re­fe­ren­du­mom jest pi­ta­nje imi­gra­ci­je, a svi zna­mo da se to mo­glo druk­či­je rje­ša­va­ti. Po­li­ti­ča­ri će sad po­ku­ša­ti upo­tri­je­bi­ti nor­ve­ški re­cept, od­nos­no os­ta­ti i da­lje dio eu­rop­ske tr­go­vin­ske zo­ne. No, za to bi tre­ba­li os­ta­vi­ti otvo­re­ne gra­ni­ce, a opet za­tvo­ri­ti ulaz imi­gran­ti­ma, a jed­no se ko­si s dru­gim. Pu­no je otvo­re­nih pi­ta­nja na ko­ja za­is­ta nit­ko ne zna od­go­vor.

Je li Ni­gel Fa­ra­ge do­bio re­fe­ren­dum ili je Da­vid Ca­me­ron pu­cao sam se­bi u no­gu ka­da je do­pus­tio da do nje­ga uop­će i do­đe?

– U pot­pu­nos­ti se ni­je do­go­di­lo ni­jed­no, ali sva­ka­ko je Ca­me­ron odi­grao kri­vi po­tez. Pri­je sve­ga, ni­je se na­dao da će re­zul­ta­ti bi­ti tak­vi. Re­fe­ren­dum je tre­bao bi­ti sa­mo us­put­na sta­ni­ca na nje­go­vu pu­tu k uč­vr­š­će­nju vlas­ti. Re­fe­ren­dum se ni­je tre­bao ni do­go­di­ti jer o svim pi­ta­nji­ma ve­za­nim uz EU mo­glo se raz­go­va­ra­ti i u par­la- men­tu.

Zna­či li iz­la­zak Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz EU da će Ško­ti po­nov­no gla­sa­ti o os­tan­ku u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i ho­će li nji­ho­vim pu­tem ići i Sje­ver­na Ir­ska i tra­ži­ti pri­po­je­nje Re­pu­bli­ci Ir­skoj?

– Ni­co­la Stur­ge­on je bi­la vr­lo oprez­na ka­da je iz­ja­vi­la da je to pi­ta­nje „po­nov­no na sto­lu“. Ni­je rek­la da će de­fi­ni­tiv­no ići na ras­pi­si­va­nje re­fe­ren­du­ma, ali mo­že se i ta­ko shva­ti­ti. Što se ti­če Sje­ver­ne Ir­ske, to je vr­lo osjet­lji­vo pi­ta­nje i tu oče­ku­jem dos­ta pro­ble­ma. Vi­djet će­mo što Re­pu­bli­ka Ir­ska mis­li o to­me.

Bu­du­ći pre­mi­jer Johnson Ka­ko će iz­gle­da­ti sva­kod­nev­ni ži­vot pro­sječ­nog Bri­tan­ca na­kon iz­la­ska iz Uni­je? Či­ni mi se da su čak i oni ko­ji su gla­sa­li za iz­la­zak iz EU pri­lič­no pres­tra­še­ni.

– Da, za­nim­lji­vo, čak i oni ko­ji su gla­sa­li za iz­la­zak iz Uni­je sad bi raz­mis­li­li o tom ko­ra­ku ko­ji su već na­pra­vi­li. No, ta­ko je to na­kon ovog re­fe­ren­du­ma, ma­lo je za­do­volj­nih, bez ob­zi­ra za što su gla­sa­li.

Tko će bi­ti slje­de­ći pre­mi­jer Ve­li­ke Bri­ta­ni­je?

– Kan­di­da­ta ne­će ne­dos­ta­ja­ti, ali mis­lim da Bo­ris Johnson ima naj­vi­še iz­gle­da za po­bje­du. Jed­na cr­ti­ca, dan na­kon re­fe­ren­du­ma bio je u na­šem stu­di­ju. Zna­te ka­ko ina­če iz­gle­da, s raz­ba­ru­še­nom ko­som i rječ­ni­kom u ko­jem ska­če s te­me na te­mu. Ovaj put je sti­gao ured­no po­češ­ljan i sa­vr­še­no, go­to­vo u da­hu, re­kao sve što je htio re­ći. To ne­što mo­ra zna­či­ti, kao da je no­va kam­pa­nja već po­če­la. (Pri­pre­mio Ne­ven Cvi­ja­no­vić)

REUTERS

Pad fun­te En­gle­ska fun­ta u jed­nom tre­nut­ku uru­ši­la se na vri­jed­nost od 1,3305 ame­rič­kih do­la­ra, što je nje­zi­na naj­ni­ža vri­jed­nost od 1985.

Za­bri­nu­tost ula­ga­ča Na­kon re­zul­ta­ta re­fe­ren­du­ma pr­ve su re­agi­ra­le bur­ze na ko­ji­ma je za­bi­lje­žen pad

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.