Pe­trov: Pros­la­vi­mo ovaj praz­nik po­nos­no

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Dr­žav­ni duž­nos­ni­ci po­lo­ži­li su i vi­jen­ce na Ol­tar do­mo­vi­ne na Me­dved­gra­du i za­gre­bač­kom Kre­ma­to­ri­ju. Vi­jen­ci su po­lo­že­ni i is­pred spo­me­ni­ka Zi­da bo­li, spo­me­ni­ka An­te Star­če­vi­ća u Šes­ti­na­ma, pred Sre­diš­njim kri­žem u Ale­ji po­gi­nu­lih hr­vat­skih bra­ni­te­lja iz Do­mo­vin­skog ra­ta, na gro­bu Stje­pa­na Ra­di­ća i pr­vog pred­sjed­ni­ka Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske dr. Fra­nje Tuđ­ma­na. Pot­pred­sjed­nik Vla­de Bo­žo Pe­trov s po­no­som je po­di­je­lio svo­ju ra­dost oko da­naš­njeg slav­lja. – Pri­je če­t­vrt sto­lje­ća, od­lu­kom Hr­vat­skog sa­bo­ra, za­po­če­li smo pro­ces raz­dru­ži­va­nja od os­ta­lih ju­gos­la­ven­skih re­pu­bli­ka i kre­nu­li us­pos­tav­lja­ti dr­žav­nu su­ve­re­nost i neo­vis­nost. Ovaj praz­nik pros­la­vi­mo po­nos­no se sje­ća­ju­ći svih onih ko­ji su ti­je­kom na­še kr­va­ve po­vi­jes­ti svo­je ži­vo­te po­dre­di­li snu o slo­bod­noj i sa­mos­tal­noj Hr­vat­skoj – ka­zao je Pe­trov.

Pre­mi­jer Ore­ško­vić ka­zao je da je pred Hr­vat­skom još pu­no pos­la

Ma­te Gra­nić i Du­brav­ka Šu­ica u ugod­nom raz­go­vo­ru u Sa­bo­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.