Uki­nu­ta dva naj­tra­že­ni­ja pro­gra­ma HZZ-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ljg)

Za­vod za za­poš­lja­va­nje uki­nuo je ili pre­ina­čio struč­no os­po­sob­lja­va­nje i jav­ne ra­do­ve na te­ret dr­žav­nog pro­ra­ču­na kroz ko­je je la­ni pri­vre­me­ni po­sao naš­lo oko 30 ti­su­ća ne­za­pos­le­nih. Struč­no os­po­sob­lja­va­nje mla­dih do 25 i 29 go­di­na di­je­lom se pre­ba­cu­je na eu­rop­ske fon­do­ve, ali po stro­žim uvje­ti­ma, pri­mje­ri­ce da su pret­hod­no na bur­zi 6 ili 12 mje­se­ci. Biv­ši mi­nis­tar ra­da Mi­ran­do Mr­sić ka­že da je upo­zo­ra­vao da će se ovo do­go­di­ti kod do­no­še­nja pro­ra­ču­na, no sad već teh­nič­ka mi­nis­tri­ca Na­da Ši­kić go­vo­ri­la je da će nov­ca bi­ti do­volj­no. – Ovo je zlo­čin pre­ma mla­dim lju­di­ma, ti­me im se po­ru­ču­je da odu iz Hr­vat­ske. Jed­na­ko je tra­gič­no obus­tav­lja­ti jav­ne ra­do­ve jer su du­go­traj­no ne­za­pos­le­ni do­bi­va­li pri­li­ku da ra­de ne­ko­li­ko mje­se­ci u go­di­ni – ka­že Mr­sić. Za­vod za za­poš­lja­va­nje is­ti­če da će zah­tje­ve prim­lje­ne do 23. lip­nja “obra­đi­va­ti do utro­ška pre­os­ta­lih fi­nan­cij­skih sred­sta­va ras­po­lo­ži­vih u ovoj go­di­ni”. Na te­ret pro­ra­ču­na os­ta­ju pro­gra­mi za stal­ne se­zon­ce, obra­zo­va­nje i os­po­sob­lja­va­nje na rad­nom mjes­tu ko­ji su la­ni obu­hva­ti­li oko tri ti­su­će oso­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.