Og­nje­no­vić uz re­bri­ca ser­vi­rao po­vr­će na mas­li­no­vu ulju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Da od po­sje­ti­te­lja nit­ko ne bi os­tao gla­dan, po­bri­nuo se maj­stor ku­hi­nje Branko Og­nje­no­vić ko­je­mu je to bio pr­vi po­sjet Ivan­cu. U skla­du s mes­nom tra­di­ci­jom kra­ja, maj­stor Og­nje­no­vić pri­pre­mio je bo­gat ro­štilj od re­bri­ca i će­va­pa uz po­vr­će sa ža­ra pri­prem­lje­no na mo­der­ni na­čin, s ma­lo mas­li­no­va ulja. – Zas­tu­pam te­zu da se za­pi­si oku­sa no­se svug­dje sa so­bom. Za­to mi je dra­go da se mo­ja že­lja is­pu­ni­la, ima­mo proizvod ko­jeg se ne tre­ba­mo sra­mi­ti – po­ru­čio je.

Po­du­zet­nik Mar­ko Mar­ko­vić i nje­go­ve sad­ni­ce za­čin­skog i ukras­nog bi­lja

Ivan Ke­fe­ček (li­je­vo) ra­di ku­pi­no­vo vi­no iz vlas­ti­tog ku­pi­nja­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.