Por­tret

Jan­dro­ko­vić dr­ži da Plen­ko­vić ima ve­li­ki ko­ali­cij­ski ka­pa­ci­tet pre­ma cen­tru i des­no, i da je ovo va­žan tre­nu­tak za HDZ

Vecernji list - Hrvatska - - Portret -

on u ovom tre­nut­ku bio naj­bo­lje rje­še­nje. To je ja­ko ve­lik ulog, ne sa­mo za Plen­ko­vi­ća ne­go i za HDZ i za Hr­vat­sku – ka­že Jan­dro­ko­vić ko­ji se pla­ši da bi HDZ-ov­ci mo­gli iz­a­bra­ti kan­di­da­ta ko­ji ni­je do­ras­tao si­tu­aci­ji. – Ako se to do­go­di, HDZ se iz­la­že oz­bilj­noj opas­nos­ti da po­to­ne na iz­bo­ri­ma. Pre­ma Jan­dro­ko­vi­će­vu miš­lje­nju, Ka­ra­mar­ko je svo­jim nes­pret­nos­ti­ma ugro­zio HDZ-ov kon­cept, gra­đen ne­ko­li­ko go­di­na, da se kon­so­li­di­ra op­ci­ja od cen­tra pre­ma des­ni­ci ko­ja bi na du­lji rok vo­di­la Hr­vat­sku. – U Plen­ko­vi­ću vi­dim oso­bu ko­ja to mo­že na kva­li­te­tan na­čin, kom­bi­ni­ra­ju­ći svje­to­na­zor­ske stva­ri i pro­europ­sku di­men­zi­ju, spri­je­či­ti – do­da­je Jan­dro­ko­vić. I Plen­ko­vi­ćev su­sjed A. B., ko­ji je ne­koć pri­pa­dao “čvr­stoj her­ce­go­vač­koj jez­gri”, sma­tra da je baš Plen­ko­vić pra­vi iz­bor. – Plen­ko­vić je moj su­sjed tu na Vr­hov­cu. On je sis­te­ma­ti­čan, kom­pe­ten­tan, mlad, pa­me­tan, bis­tar i do­bar, nor­ma­lan mo­mak ko­ji ži­vi nor­ma­lan ži­vot. Mo­že Hr­vat­skoj pu­no da­ti. On ni­je pro­fil HDZ-ov­ca iz gla­va des­ni­ča­ra i hva­la Bo­gu da ni­je ta­kav.

Šeks mu je sa­vez­nik

No, mo­že li Plen­ko­vić us­pje­ti, s ob­zi­rom na to da će ima­ti žes­to­ku opor­bu unu­tar pos­to­je­ćih HDZ-ovih struk­tu­ra, te­ško je re­ći. Pre­ma miš­lje­nju Ja­dran­ke Ko­sor, Plen­ko­vić će te­ško ov­la­da­ti stran­kom. – Opet će Ka­ra­mar­ko­vi lju­di od­lu­či­va­ti tko će ići na lis­te jer on ima ve­ći­nu svo­jih u ti­je­li­ma stran­ke. Oni ipak sa­da ču­va­ju Ka­ra­mar­ka, ka­žu da je on čas­tan, da je na­pra­vio ve­li­ke stva­ri, tu će se jed­na druk­či­ja igra vo­di­ti, ali vi­djet će­mo. Za­sad Plen­ko­vić ima čvr­stog sa­vez­ni­ka u Vla­di­mi­ru Šek­su. – Plen­ko­vić je sa sta­ja­li­šta hr­vat­skog po­li­tič­kog i jav­nog mni­je­nja čo­vjek bez ikak­vih re­po­va, što je vr­lo bit­no. Dru­go, ima pot­po­ru i ra­zu­mi­je­va­nje Eu­rop­ske puč­ke stran­ke – ka­že Šeks pri­želj­ku­ju­ći da vod­stvo HDZ-a u ubr­za­nom pos­tup­ku sta­vi svo­je man­da­te na ras­po­la­ga­nje te da se iz­a­be­re no­vo Pred­sjed­niš­tvo stran­ke i Sre­diš­nji od­bor. Za­što? – Bit će žes­to­ka bit­ka. Ho­će li no­vi pred­sjed­nik ima­ti slo­bod­ne ili odri­je­še­ne ru­ke da bit­no utje­če na lis­te za kan­di­da­te za Sa­bor? Ako mu ih bu­de dik­ti­ra­la pos­to­je­ća struk­tu­ra, a on pos­ta­ne smok­vin list, HDZ će do­ži­vje­ti de­bakl na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma – za­klju­čio je Šeks. Plen­ko­vić je ože­njen, su­pru­ga Ana ra­di u Sa­bo­ru, ro­đe­na je Du­brov­ki­nja, ali je her­ce­go­vač­kih ko­ri­je­na, iz oko­li­ce Ne­uma. Ima­ju si­na Ma­ri­ja.

S Ja­dran­kom Ko­sor Biv­ša še­fi­ca HDZ-a ka­že da je ja­ko važ­no ho­će li joj Plen­ko­vić, pos­ta­ne li pred­sjed­nik, vra­ti­ti član­sku is­kaz­ni­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.