Lj

Vecernji list - Hrvatska - - Reportaža - Pi­še: BER­NARD KA­RA­KAŠ

ud­ska ra­sa ni­ka­da ni­je vo­lje­la ide­ju da se u hra­nid­be­nom lan­cu net­ko na­la­zi iz­nad nje te je či­ni­la sve uni­šte sva­ku pri­jet­nju. Ja­čih od ljud­ske ra­se da­nas još ne­ma, no to bi se u bu­duć­nos­ti mo­glo pro­mi­je­ni­ti. Ne pri­je­te nam do­du­še di­no­sa­uri ili mor­ski psi, već ne­što sa­svim dru­go. Mo­gu­ća pri­jet­nja do­la­zi od ro­bo­ta s umjet­nom in­te­li­gen­ci­jom ko­ji bi se u bu­duć­nos­ti, baš kao što pre­dvi­đa­ju Elon Musk iz Tes­le ili fi­zi­čar Step­hen Hawking, mo­gli otrg­nu­ti ljud­skoj kon­tro­li i ov­la­da­ti svi­je­tom. Upra­vo da bi se tak­va pri­jet­nja ot­klo­ni­la, Go­ogle je, za­jed­no sa znans­tve­ni­ci­ma Sve­uči­li­šta Oxford, po­čeo ra­zvi­ja­ti “pre­ki­dač umjet­ne in­te­li­gen­ci­je” ko­ji bi, u slu­ča­ju po­tre­be, lju­di mo­gli ak­ti­vi­ra­ti i za­us­ta­vi­ti naj­ez­du in­te­li­gent­nih ro­bo­ta. U teh­no­lo­škom smis­lu, pro­jekt je još uvi­jek u za­čet­ku. Ni­je pot­pu­no jas­no na ko­ji bi se na­čin ovo mo­glo iz­ves­ti, bi li “pre­ki­dač” bio us­mje­ren na sva­kog po­je­di­nog ro­bo­ta ili bi ra­dio na op­ćem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.