Gut­ter­däm­me­rung i Hen­ry Rol­lins kao “Tom­my” i “The Wall” za eru glo­ba­liz­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika - Hr­vo­je Hor­vat NAŠ GLAZ­BE­NI KRITIČAR PI­ŠE O TRENDOVIMA NA HR­VAT­SKOJ ESTRADNOJ SCE­NI

Utre­nut­ku dok je To­mis­lav Ka­ra­mar­ko naj­a­vio os­tav­ku na mjes­to pred­sjed­ni­ka HDZ-a i dok smo nes­luž­be­no doz­na­li da je Hr­vat­skom no­go­met­nom sa­ve­zu Ue­fa iz­rek­la kaz­na od sto ti­su­ća eura zbog div­lja­nja hu­li­ga­na na no­go­met­nom pr­vens­tvu u Fran­cu­skoj, pet­na­es­tak ti­su­ća lju­di na za­gre­bač­kom INmu­sic fes­ti­va­lu gle­da­lo je film u ko­jem se ra­di­lo upra­vo o su­ko­bu do­bra i zla. Da da, baš film, na ve­li­kom plat­nu, u ino­va­tiv­noj scen­skoj pro­duk­ci­ji ili, što bi re­kao Ig­gy Pop u fil­mu, ra­di se o „da­ru s ne­ba za put u pa­kao“, elek­trič­noj gi­ta­ri kao me­ta­fo­ri sve­ga što je do­ni­je­la od pe­de­se­tih go­di­na na­ova­mo. Sto­ga ni­je čud­no da su se u svir­ci uz ori­gi­nal­ne ma­te­ri­ja­le ko­ris­ti­le i pje­sme Joh­n­nyja Ca­sha, Mo­tor­he­ada, Scre­amin’ Jay Hawkin­sa, jer je „urok“rock gi­ta­re s go­di­na­ma do­nio pu­no to­ga.

Naj­glas­ni­ji ni­je­mi film

O tom os­lo­bo­đe­nju du­ha go­vo­ri­lo se u pred­sta­vi Gut­ter­däm­me­run­ga. Efek­t­ne in­s­ce­na­ci­je, s glaz­be­ni­ci­ma iza i is­pred plat­na, po­mak­nu­tim ugo­đa­jem i pak­le­nom svir­kom – vo­đa ben­da bio je biv­ši gi­ta­rist Da­vi­da Bowi­eja Ke­vin Ar­m­s­trong ko­ji je s njim nas­tu­pio na Li­ve Ai­du – ra­di­lo se o naj­luk­suz­ni­joj scen­skoj pro­duk­ci­ji ko­ju smo ove go­di­ne vi­dje­li. Ali po­bo­gu, što ra­di film na rock fes­ti­va­lu? „Naj­glas­ni­ji ni­je­mi film ko­ji ste ikad ču­li“, gla­si­la je rek­la­ma za film gar­ni­ran obil­nom do- zom svir­ke, s Hen­ryjem Rol­lin­som u glav­noj ulo­zi na­ra­to­ra na bi­ni i svir­kom ben­da iza i is­pred plat­na. Na­iz­gled čud­na kom­bi­na­ci­ja za­tek­la je i ma­sov­nu pu­bli­ku ko­ja ni­je zna­la bi li plje­ska­la, bi li gle­da­la, bi li shva­ti­la o če­mu se tu za­pra­vo ra­di. Tre­nu­tak de­kon­cen­tra­ci­je, jer Gut­ter­däm­me­rung su be­nig­nu rock sce­nu vra­ti­li na pra­vi ko­lo­si­jek. S ovak­vim pro­gra­mom – autor kon­cep­ta je Bjorn Ta­ge­mo­se či­ja su dje­la dio stal­nog pos­ta­va bel­gij­skog Gro­enin­ge mu­ze­ja – ko­mot­no su mo­gli nas­tu­pi­ti na Eu­ro­ka­zu i pos­ta­li bi kul­tur­na sen­za­ci­ja se­zo­ne kod nas. Ri­ječ je o pro­jek­tu ko­ji u da­naš­nje vri­je­me kon­fek­cij­ske za­ba­ve do­no­si in­te­li­gen­ci­ju i am­bi­ci­ju u rock glaz­bu, film i te­atar. Vi­dje­li smo i pri­je scen­ske kom­bi­na­ci­je u ko­ji­ma je ko­ri­šte­no pred­nje plat­no za pro­jek­ci­je. Ili kla­sič­no, po­za­din­sko plat­no, re­ci­mo, jazz kon­cert gi­ta­ris­ta Bil­la Fri­sel­la pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, kad je na po­zor­ni­ci za­gre­bač­kog ki­na Stu­dent­ski cen­tar svi­rao svo­ju no­vo­s­kla­da­nu glaz­bu na le­gen­dar­ne ni­je­me fil­mo­ve Bus­te­ra Ke­ato­na. Od Da­vi­da Bowi­eja na tur­ne­ji „So­und & Vi­si­on“(prem­da to zbog ma­nje po­zor­ni­ce ni­je bio dio za­gre­bač­kog kon­cer­ta na mak­si­mir­skom sta­di­onu), do nas­tu­pa Go­tan Pro­jec­ta na Ja­ru­nu i u Tvor­ni­ci, ili dav­nih Vel­vet Un­der­gro­un­da ko­ji su šez­de­se­tih go­di­na proš­log sto­lje­ća na plat­nu ino­va­tiv­no pri­ka­zi­va­li pro­jek­ci­je An­dyja War­ho­la, po­ku­ša­va­lo se mul­ti­me­di­ja­li­zi­ra­ti rock glaz­bu. No, ovo što su na­pra­vi­li Gut­ter­däm­me­rung i Rol­lins druk­či­ji je spoj glaz­be i fil­ma, za­miš­ljen in­te­rak­tiv­ni­je i am­bi­ci­oz­ni­je. Da li i pre­ten­ci­oz­ni­je? Mo­žda, ali ne­mo­gu­će je po­re­ći da je pr­ve ve­če­ri ja­run­skog INmu­sic fes­ti­va­la os­ta­vio do­jam šok-kon­cep­ta u ina­če od­lič­noj, ali re­gu­lar­no pre­dvid­lji­voj glaz­be­noj za­ba­vi. Naj­kra­će, ako ste gle­da­li „Tom­myja“gru­pe The Who, ili Roger Wa­ter­sov „The Wall“u Are­ni Zagreb ili na Po­lju­du, on­da su Gut­ter­däm­me­rung slje­de­ća pos­ta­ja za vas. O če­mu je ri­ječ? Vi­so­ko­es­te­ti­zi­ran film uz su­dje­lo­va­nje Vo­gu­ea, Lo­uisa Vu­it­to­na i Va­nity Fa­ira u sce­no­gra­fi­ji, pri­ka­zan na plat­nu pro­zir­nom ta­man to­li­ko da se vi­de i glaz­be­ni­ci u po­za­di­ni s mo­nu­men­tal­nim sje­na­ma, snim­ljen je u tra­di­ci­ji ni­je­mih fil­mo­va dva­de­se­tih go­di­na proš­log sto­lje­ća, li­ne­ar­ne je pri­če o su­ko­bu do­bra i zla, s na­gla­skom na kon­tra­kul­tu­ral­noj po­vi­jes­ti i zna­če­nju rock glaz­be, zna­če­nju ko­je je rock glaz­ba iz­gu­bi­la odav­no.

Po­ma­ci u Za­gre­bu

U sat vre­me­na u fil­mu se po­jav­lju­ju Ig­gy Pop, Slash, ne­dav­no pre­mi­nu­li Lem­my Kil­mis­ter, Gra­ce Jo­nes, Josh Hom­me iz Qu­eens Of The Sto­ne Age i dru­gi pre­dvod­ni­ci raz­nih žan­rov­skih pod­vr­sta roc­ka. Svir­ka „iza fil­ma“pod­sje­ti­la me upra­vo na Qu­eens Of The Sto­ne Age, kao mo­to­rič­ka, cik­lič­ka oda ši­ri­ni po­vi­jes­ne rock pri­če, ali i ame­rič­ke rock po­vi­jes­ti, kao i oda pus­ti­nji Ne­va­de, gdje je dio fil­ma i snim­ljen, u ko­joj upra­vo Hom­me ima stu­dio i ko­ja se, na­do­mak Los An­ge­le­sa, či­ni kao iz­laz u slo­bo­du od ste­ga su­vre­me­nog neo­li­be­ral­nog ka­pi­ta­lis­tič­kog žrv­nja. Od­mah na po­čet­ku po­mis­lio sam ka­ko bi ova­ko, pro­vo­ka­tiv­no i sa­dr­žaj­no, tre­ba­la zvu­ča­ti rock glaz­ba da­nas. Re­ci­mo The Rol­ling Sto­nes, da ni­su pos­ta­li in­dus­tri­ja ma­sov­ne za­ba­ve s os­nov­nom svr­hom zgr­ta­nja nov­ca mi­mo pa­me­ti i in­te­li­gen­ci­je ši­ro­ke pu­bli­ke. No, po­ma­ci pos­to­je, a u Za­gre­bu smo vi­dje­li je­dan od njih. Kad su na po­zor­ni­ci za­svi­ra­li „Da­zed And Con­fu­sed“Led Zep­pe­li­na – pe­dant­no pres­li­ka­nu, erup­tiv­nu ver­zi­ju s kon­cer­ta Zep­pe­li­na 1973. iz fil­ma „The Song Re­ma­ins The Sa­me“, po­mis­lio sam da sam na­po­kon uži­vo vi­dio Zep­pe­li­ne. Jer, kao i u slu­ča­ju spo­me­nu­tih Sto­ne­sa, po­vrat­nič­ki kon­cert Zep­pe­li­na iz 2007. u lon­don­skoj O2 Are­ni bio je iz­vr­s­no od­svi­ran, ali bla­ga ka­mi­li­ca bez iz­vor­nog zna­če­nja, spram ovog pri­je­te­ćeg, me­ga­glas­nog i uz­bud­lji­vog či­ta­nja ko­je je opa­li­lo gla­san ša­mar ono­me u što su se ne­ka­daš­nji pre­dvod­ni­ci da­nas pre­tvo­ri­li.

Da su nas­tu­pi­li na Eu­ro­ka­zu, pos­ta­li bi kul­tur­na sen­za­ci­ja se­zo­ne, ova­ko su za­tek­li kul­tur­nu jav­nost, a i ma­sov­nu pu­bli­ku

Hen­ry Rol­lins u glav­noj ulo­zi na­ra­to­ra na po­zor­ni­ci u pro­jek­tu ko­ji do­no­si in­te­li­gen­ci­ju i am­bi­ci­ju u rock, film i te­atar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.