Do­ma­ći jazz i et­no po­ten­ci­jal­no za­nim­lji­vi stra­nom uhu

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Poz­na­te su mi­gra­ci­je dže­zis­ta i sklo­nost raz­li­či­tim su­rad­nja­ma, ali kad se u jed­noj pos­ta­vi, po­put pro­jek­ta Jazz Ex Tem­po­re Or­c­hes­tra i al­bu­ma „Cri­ssCROss“, oku­pe ime­na po­put gi­ta­ris­ta El­vi­sa Sta­ni­ća, vi­oli­nis­ta Mar­ka Ram­lja­ka, kla­vi­ris­ta Ma­ase­ja Ko­va­če­vi­ća, Fi­li­pa No­vo­se­la na tam­bu­ri i ri­tam sek­ci­je Ton­či­ja Gra­bu­ši­ća na bub­nje­vi­ma i Da­mja­na Grp­ca na kon­tra­ba­su, jas­no je da su se udru­ži­li ne sa­mo sjaj­ni glaz­be­ni­ci ne­go i lju­di po­tek­li iz Is­tre i Kvar­ne­ra, Sla­vo­ni­je, Me­đi­mur­ja i Dal­ma­ci­je. Efek­tan na­ziv Cri­ssCROss ujed­no im je i mo­gu­ći pa­tent za iz­laz na ino­zem­no tr­ži­šte i rje­ša­va­nje kri­žalj­ke ka­ko na­šu et­nič­ku glaz­bu, tj. vi­še njih, pred­sta­vi­ti i pro­da­ti u svi­je­tu? Na al­bu­mu su sni­mi­li po dva ori­gi­na­la Fi­li­pa No­vo­se­la i Mar­ka Ram­lja­ka, je­dan Grp­ca, te tri obra­de. Iz­bor obra­da („Klin­ček stoji pod oblo­kom“, „Veh­ni, veh­ni fi­jo­li­ca“, „Ivan Kla­kar“sa zbo­rom Pu­to­ka­zi), kao i ori­gi­na­li „Sam­ba de Es­la­vo­nia“i „Dal­ma­ti­an Jig“, lo­ka­lis­tič­ki su obo­je­na is­tra­ži­va­nja et­no glaz­be i ja­zza, po­ten­ci­jal­no za­nim­lji­va stra­nom uhu te, na­rav­no, vr­hun­ski od­svi­ra­na. Pr­vo pred­stav­lja­nje pu­bli­ci bit će 1. sr­p­nja na otvo­re­nju Sta­ni­će­va 16. Li­bur­nia Jazz Fes­ti­va­la u Opa­ti­ji.

Criss-Cross Jazz Ex Tem­po­re Or­c­hes­tra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.