Kad ve­le­čas­ni uz­me prav­du u ru­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Ame­rič­ka ljet­na se­zo­na uvi­jek nam po­da­ri po­ne­ku se­ri­ju ko­ja na kra­ju go­di­ne uđe u iz­bor naj­bo­ljih. Do­du­še, kad ima­te ta­ko do­bar strip kao što je Pre­ac­her, i bi­lo je za oče­ki­va­ti da će­mo do­bi­ti jed­nu od naj­za­bav­ni­jih ovo­go­diš­njih se­ri­ja. Je­sse Cus­ter (Do­mi­nic Co­oper) u mi­si­ji je tra­že­nja Bo­ga, no da bi do­šao do ci­lja mo­rat će se bo­ri­ti pro­tiv si­la zla. Po­ma­žu mu ir­ski vam­pir Ca­ssidy (Jo­seph Gil­gun), biv­ša dje­voj­ka Tu­lip (Ruth Neg­ga) i mno­gi dru­gi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.