Hrvatska os­ta­la bez bo­da pet se­kun­di pri­je kra­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

U dru­gom su­sre­tu na pri­prem­nom tur­ni­ru u Her­ceg-No­vo­me hrvatska je va­ter­pol­ska vr­sta po­ra­že­na od Cr­ne Go­re s 8:9. Pet se­kun­di pri­je kra­ja na­ši su ima­li neo­d­lu­če­nih 8:8, a ta­da je po­bje­du do­ma­ći­nu do­nio Ivo­vić. Po­got­ke za na­šu vr­stu pos­ti­gli su Mus­lim (2), Bu­kić (2), Suk­no, Šet­ka, Kra­pić i Jo­ko­vić, a bra­ni­li su Pa­vić (3) i Bi­jač (5 obra­na). U dru­gom su­sre­tu Ma­đar­ska je po­bi­je­di­la Špa­njol­sku s 11:9. U fi­na­lu za­vr­š­nog tur­ni­ra Svjet­ske li­ge u Ki­ni igrat će Sr­bi­ja i SAD. Sr­bi su u po­lu­fi­na­lu po­bi­je­di­li Ta­li­ja­ne sa 7:4 (Fi­li­po­vić 3), dok su Ame­ri­kan­ci bi­li us­pješ­ni­ji od Ta­li­ja­na, i to tek na­kon iz­vo­đe­nja pe­te­ra­ca sa 17:16. (af)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.