Cilj grad­ske upra­ve je po­ve­za­ti ma­le po­du­zet­ni­ke s ve­li­ki­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Iva­neč­ki kraj pros­pe­ri­te­tan je i okre­nut po­du­zet­niš­tvu, sje­di­šte je ve­li­kih tvrt­ki po­put Ivan­či­ce, Smi­va, HEW-a i dru­gih. Cilj gra­da je još vi­še po­ve­za­ti ma­le po­du­zet­ni­ke s ve­li­ki­ma, ka­že gra­do­na­čel­nik Mi­lo­rad Ba­ti­nić. – Za­to je grad os­no­vao Pos­lov­ni klub Iva­nec u ko­jem se odr­ža­va­ju te­mat­ski sas­tan­ci za po­du­zet­ni­ke i stva­ra­ju pri­li­ke za kon­tak­te na tržištu, a čes­ti su po­sje­ti iz­as­lans­tva stra­nih ko­mo­ra i ve­le­pos­lans­ta­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.