25.000

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

gos­ti­ju, pre­ma po­da­ci­ma tu­ris­tič­kih ure­da, tre­nu­tač­no se od­ma­ra na Ma­kar­skoj ri­vi­je­ri. Ri­ječ je uglav­nom o stra­nim tu­ris­ti­ma. U ho­tel­skom je smje­šta­ju ot­pri­li­ke 12 ti­su­ća gos­ti­ju, dok je u auto­kam­po­vi­ma njih oko ti­su­ću i pol. Os­ta­li gos­ti su u pri­vat­nom smje­šta­ju. Ho­te­li­je­ri su za­do­volj­ni, do kra­ja lip­nja u ho­te­li­ma je ma­lo slo­bod­nog smje­šta­ja, a i od sr­p­nja se u ve­ći­ni ho­te­la pre­po­ru­ču­je re­zer­va­ci­ja smje­šta­ja. Zbog po­ja­ča­nog do­la­ska gos­ti­ju pro­met ja­dran­skom ma­gis­tra­lom je po­ja­čan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.