Ana Ši­mić s pre­sko­če­nih 1,96 me­ta­ra pr­va u Bü­hlu

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - (dm)

Sja­jan re­zul­tat os­tva­ri­la je hrvatska vi­sa­ši­ca Ana Ši­mić na me­đu­na­rod­nom mi­tin­gu u nje­mač­kom Bü­hlu. Po­bi­je­di­la je s pre­sko­če­nih 1,96 me­ta­ra. Dru­ga je bi­la Nje­mi­ca Ma­rie-La­uren­ce Jun­g­fle­is­ch s pre­sko­če­nih 1,93 me­tra. Ana je ovim re­zul­ta­tom tre­nu­tač­no pe­ta na svjet­skoj rang-ljes­tvi­ci. Vi­še su sko­či­le tek Po­lja­ki­nja Licwin­ko (1,99 m), Ta­li­jan­ka Ro­ssit (1,97 m), Ukra­jin­ka Oku­ne­va (1,97 m) i Bu­gar­ka De­mi­re­va (1,97 m). Slje­de­ći nas­tup Ana će ima­ti na Eu­rop­skom pr­vens­tvu u Am­s­ter­da­mu te bra­ni­ti bron­cu iz Züric­ha gdje je 2014. pre­sko­či­la 1,99 me­ta­ra. Ovaj re­zul­tat da­je joj na­du da mo­že oče­ki­va­ti no­vu me­da­lju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.