SI­GUR­NOST NA­CI­JE

Hrvatska na opre­zu zbog dži­ha­dis­ta, ve­li­ko­sr­p­skih ek­s­tre­mis­ta i hu­li­ga­na

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Da­vor Ivan­ko­vić

Upo­zo­ra­va se na na­vi­jač­ki i čet­nič­ki ek­s­tre­mi­zam, a li­je­vi i des­ni ra­di­ka­li ni­su ve­ća pri­jet­nja

Krov­na hrvatska taj­na služ­ba, Si­gur­nos­no-oba­vje­štaj­na agen­ci­ja SOA, jav­nos­ti je pred­sta­vi­la svo­je “Jav­no iz­vješ­će”

Ka­da se na Eu­ru u Fran­cu­skoj do­go­di­la di­ver­zi­ja ek­s­trem­nih hr­vat­skih na­vi­ja­ča, svi su se sje­ti­li taj­ne služ­be, SOA-e. I pi­ta­li se je li odra­di­la ov­dje svoj po­sao ili za­ka­za­la. Ni­su za­ka­za­li, a nji­ho­va su saz­na­nja, upo­zo­re­nja i naj­a­ve uze­li znat­no oz­bilj­ni­je u nas­tav­ku na­tje­ca­nja pa (vid­lji­vih) pro­ble­ma s ek­s­tre­mis­ti­ma vi­še ni­je bi­lo. Ovo je ti­pič­ni primjer sla­bog ra­zu­mi­je­va­nja što je po­sao taj­ne služ­be, jer jav­nost čes­to mis­li da, ako služ­ba ne­što zna, da je ona duž­na naj­av­lje­ni pro­blem i ri­je­ši­ti. SOA, me­đu­tim, pri­kup­lja in­for­ma­ci­je ka­ko o na­vi­ja­či­ma ek­s­tre­mis­ti­ma, ta­ko i o “sve­mu dru­gom”, pri­mje­ri­ce ko­rup­ci­ji unu­tar dr­ža­ve, no svo­ja saz­na­nja pro­s­lje­đu­je dru­gim mje­ro­dav­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma. Ko­je po­tom mo­ra­ju odra­di­ti svoj dio pos­la. Ka­ko bi­lo, ek­s­trem­ni na­vi­ja­či naš­li su se u ovo­go­diš­njem “Jav­nom iz­vješ­ću” SOA- e za­ve­de­ni pod “Ek­s­tre­mi­zam”. “Na­si­lje, ek­s­tre­mis­tič­ka re­to­ri­ka i sim­bo­li­ka kod dijela na­vi­ja­ča na­ru­ša­va­ju si­gur­nos­nu si­tu­aci­ju u RH i nje­zin me­đu­na­rod­ni ugled. Glav­ni po­ti­ca­te­lji su do­bro or­ga­ni­zi­ra­ne ek­s­tre­mis­tič­ke frak­ci­je unu­tar glav­nih na­vi­jač­kih sku­pi­na... ko­je sve učes­ta­li­je dje­lu­ju i iz­van

ok­vi­ra sport­skih do­ga­đa­ja”, stoji u iz­vješ­ću. U iz­vješ­ću za oči pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća, a oni su glav­ni ko­ris­ni­ci in­for­ma­ci­ja SOA-e, na­ve­de­ni su de­talj­ni­ji opi­si. Ovi ek­s­trem­ni na­vi­ja­či pos­ta­li su pred­me­tom “pro­ma­tra­nja” SOA- e još pod rav­na­telj­stvom Dra­ga­na Lo­zan­či­ća, a nas­tav­lja­ju se i na­kon do­la­ska no­vog rav­na­te­lja, Da­ni­ela Mar­ki­ća. Po­čet­kom ove go­di­ne SOA-i se do­go­di­lo ono od če­ga i naj­vi­še za­zi­re – su­kob po­li­ti­ka oko pre­uzi­ma­nja vr­ha Agen­ci­je, pa je ta­ko SOA ne­že­lje­no mje­se­ci­ma bi­la u sre­di­štu jav­nog in­te­re­sa. No, Agen­ci­ja je pro­fi­li­ra­na da vi­še-ma­nje ne­sme­ta­no ra­di i pod ovak­vom “po­li­ti­za­ci­jom”.

Pod obra­dom i de­mo­gra­fi­ja

Si­gur­nos­no-oba­vje­štaj­na agen­ci­ja je krov­na hrvatska taj­na služ- ba,a već tre­ću go­di­nu za­re­dom jav­nos­ti pred­stav­lja svo­je “Jav­no iz­vješ­će”. U ovom, za 2016., SOA upo­zo­ra­va hr­vat­sku jav­nost da ras­tu si­gur­nos­ne pri­jet­nje, kao i broj “igra­ča” ko­ji pred­stav­lja­ju opas­nost. Pro­blem je što ugro­ze pos­ta­ju ne­pre­dvi­di­ve, a vri­je­me u ko­je­mu se mo­ra­ju do­no­si­ti od­lu­ke ve­za­ne uz opas­nos­ti pos­ta­je sve kra­će. Ka­ko je ri­ječ o glo­bal­nim pri­jet­nja­ma, SOA se sve ja­če po­ve­zu­je s me­đu­na­rod­nim part­ne­ri­ma i sa službama 30-ak ze­ma­lja su­ra­đu­je u Pro­tu­te­ro­ris­tič­koj sku­pi­ni (CTG). U zad­nje tri go­di­ne SOA je, pri­mje­ri­ce, utros­tru­či­la broj in­for­ma­ci­ja ko­je ša­lje u ti­je­la EU. U iz­vješ­ću se za­klju­ču­je da je sta­nje si­gur­nos­ti u RH i da­lje sta­bil­no, no za­bri­nja­va­ju sve slo­že­ni­je si­gur­nos­ne pri­li­ke u okru­že­nju. Te­ro­ri­zam je ri­zik i za nas. Pr­vi put u iz­vješ­ću SOA pro­ble­ma­ti­zi­ra de­mo­graf­sko sta­re­nje sta­nov­niš­tva, kao i de­po­pu­la­ci­ju po­je­di­nih po­dru­čja zem­lje, što ugro­ža­va ra­zvoj­nu per­s­pek­ti­vu RH. U RH ima i li­je­vog i des­nog ide­olo­škog ek­s­tre­miz­ma, no SOA ocje­nju­je da oni ne­ma­ju zna­ča­jan po­ten­ci­jal za ugro­ža­va­nje si­gur­nos­ti. Za­bri­nja­va ih, me­đu­tim, što je “is­ka­zi­va­nje ve­li­ko­sr­p­skog i čet­nič­kog ek­s­tre­miz­ma za­mi­je­će­no me­đu mla­đom po­pu­la­ci­jom”. Ka­da go­vo­re o mi­gran­ti­ma i iz­bje­gli­ca­ma, po­t­vr­đe­no je ka­ko je taj val pos­lu­žio i te­ro­ris­tič­kim or­ga­ni­za­ci­ja­ma za pre­ba­ci­va­nje svo­jih pri­pad­ni­ka u Eu­ro­pu. U SOA-inu epi­cen­tru je is­lam­ski te­ro­ri­zam. Na­vo­di se ka­ko u RH ima ne­ko­li­ko de­se­ta­ka pris­ta­ša ra­di­kal­nog tu­ma­če­nja is­la­ma, od ko­jih ve­ći­na ni­su po­bor­ni­ci te­ro­ris­tič­kih me­to­da dje­lo­va­nja. Ipak, si­tu­aci­ja jest za­bri­nja­va­ju­ća, jer opas­nost pri­je­ti iz su­sjed­stva. Od 2012. oko 900 oso­ba s po­dru­čja ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe otiš­lo je na po­dru­čje su­ko­ba u Si­ri­ji i Ira­ku. Dži­ha­dis­ti uglav­nom po­tje­ču iz BiH, Ko­so­va, Sr­bi­je/San­dža­ka, Ma­ke­do­ni­je i Al­ba­ni­je. Me­đu oso­ba­ma ko­je su otiš­le u rat­nu zo­nu ima i že­ne i dje­ce. Pos­ta­ju si­gur­nos­ni pro­blem pri po­vrat­ku, a SOA ka­že da se u na­še su­sjed­stvo vra­ti­lo 300 dži­ha­dis­ta. Tre­nu­tač­no se na te­ri­to­ri­ju ISIL-a na­la­zi 6 oso­ba s dr­žav­ljans­tvom RH, dok se jed­na oso­ba vra­ti­la u dr­ža­vu u ko­joj je pri­je ži­vje­la. To ni­je RH, jer ov­dje se ra­di o oso­ba­ma ko­je ima­ju dvoj­no dr­žav­ljans­tvo, a ni­su et­nič­ki Hr­va­ti. SOA na­vo­di da se pr­vi put i RH naš­la pod pri­jet­njom na­pa­da pu­tem is­la­mis­tič­kih web stra­ni­ca i vi­de­oura­da­ka.

U Ukra­ji­ni još pe­te­ro

Ne­ona­cis­tič­ka sce­na u RH, ko­ja te­ži po­ve­zi­va­nju s is­to­mišl-je­ni­ci­ma u EU, ocje­nju­je se “ma­lo­broj­nom” i vr­lo ma­log po­ten­ci­ja­la ugro­ža­va­nja si­gur­nos­ne si­tu­aci­je. Slič­no je i u slu­ča­ju li­je­vog ek­s­tre­miz­ma, gdje su do­ma­će ra­di­kal­ne anar­his­tič­ke sku­pi­ne u kon­tak­tu s ino­zem­nim anar­ho-te­ro­ris­tič­kim po­je­din­ci­ma i sku­pi­na­ma. “Ak­ti­vi­zam ovih oso­ba za­sad je ne­na­si­lan”, za­klju­ču­ju u SOA-i. Za­nim­lji­va je i in­for­ma­ci­ja da su me­di­ji “na­pum­pa­li” su­dje­lo­va­nje Hr­va­ta na stra­ni Ukra­ji­na­ca u ra­tu, jer SOA ras­po­la­že po­dat­kom da je do po­čet­ka 2016. u ukra­jin­ske pos­troj­be uš­lo 19 na­ših dr­žav­lja­na, a sa­da se on­dje na­la­zi još njih 5. U iz­vješ­ću se spo­mi­nje no­vost – po­t­vr­đe­no je i “do­bra po­zi­ci­oni­ra­nost oso­ba iz RH u kri­jum­čar­skim ka­na­li­ma ko­ka­ina iz Juž­ne Ame­ri­ke pre­ma Eu­ro­pi”. U po­glav­lju o ener­get­skoj si­gur­nos­ti za­klju­ču­je se ka­ko bi re­ali­za­ci­ja Ja­dran­sko-jon­skog pli­no­vo­da (IAP) s ops­kr­bom pli­nom iz pla­ni­ra­nog LNG ter­mi­na­la na Kr­ku i iz Tran­sja­dran­skog pli­no­vo­da (TAP) na ju­gu pri­do­ni­je­lo ja­ča­nju ener­get­ske si­gur­nos­ti dr­ža­va u okru­že­nju. Što se broj­ki ti­če, za 2016. SOA-i je odo­bren pro­ra­čun od 315 mi­li­ju­na ku­na. Iz­da­ci za pla­će sma­nje­ni su 10 pos­to, a za mo­der­ni­za­ci­ju uve­ća­ni tri pu­ta. SOA i da­lje zo­ve za­in­te­re­si­ra­ne za za­poš­lja­va­nje da po­ša­lju svoj ži­vo­to­pis na za­pos­le­nje@soa.hr, no da od­mah obja­vi­mo i ka­ko iz­gle­da pos­tu­pak se­lek­ci­je. Od 416 kan­di­da­ta u uži krug uš­lo ih je 23. Za­pos­le­no je njih – 9! .

Tre­nu­tač­no se na te­ri­to­ri­ju ISIL-a na­la­zi 6 oso­ba s dvoj­nim dr­žav­ljans­tvom RH Od 2012. oko 900 oso­ba s po­dru­čja ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe otiš­lo je u rat­na po­dru­čja Si­ri­je i Ira­ka

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

SOA is­ti­če da je pri­sut­na ek­s­tre­mis­tič­ka re­to­ri­ka i sim­bo­li­ka kod di­je­lo­va po­je­di­nih na­vi­jač­kih sku­pi­na

REUTERS

Broj pris­ta­ša ra­di­kal­nog tu­ma­če­nja is­la­ma u RH je ma­len, no oni su znat­no broj­ni­ji u ne­kim zem­lja­ma u okru­že­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.