I da­lje se ra­di na slu­ča­ju ot­mi­ce To­mis­la­va Sa­lo­pe­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U do­ku­men­tu je po­seb­no is­tak­nut i slu­čaj ot­mi­ce To­mis­la­va Sa­lo­pe­ka ko­ji je nes­tao u Egip­tu 22. sr­p­nja 2015. pre­sre­ta­njem vo­zi­la fran­cu­ske tvrt­ke CGG. Ot­mi­ča­ri su pr­vo tra­ži­li ot­kup­ni­nu, a za­tim pu­šta­nje na slo­bo­du za­to­če­nih mus­li­man­ki u egi­pat­skim za­tvo­ri­ma. Od­go­vor­nost za ot­mi­cu pre­uze­la je egi­pat­ska po­druž­ni­ca ISIL-a te je sve upu­ći­va­lo na te­ro­ris­tič­ki čin, a ne ot­mi­cu ra­di ot­kup­ni­ne. Od­mah po saz­na­nju o ot­mi­ci, SOA je upu­ti­la dje­lat­ni­ke u Ka­iro, a ko­ri­šte­ni su i raz­ni obli­ci me­đu­na­rod­ne si­gur­nos­no-oba­vje­štaj­ne su­rad­nje. Na re­kons­truk­ci­ji ot­mi­ce, pro­na­la­že­nju lo­ka­ci­je ot­mi­ča­ra i pri­kup­lja­nju po­da­ta­ka, uz SOA-u, in­ten­ziv­no su ra­di­le do­ma­će egi­pat­ske si­gur­nos­ne služ­be i part­ner­ske služ­be pri­sut­ne u tom di­je­lu svi­je­ta. Una­toč svim na­po­ri­ma, 12. ko­lo­vo­za 2015. objav­lje­na je fo­to­gra­fi­ja de­ka­pi­ti­ra­ne oso­be za ko­ju se tvr­di da je Sa­lo­pek. SOA i da­lje ra­di na slu­ča­ju To­mis­la­va Sa­lo­pe­ka, po­seb­no ka­ko bi se ut­vr­di­le okol­nos­ti i po­či­ni­te­lji ot­mi­ce te ut­vr­di­la nje­go­va sud­bi­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.