‘HDZ-u ne bi po­mo­glo ni da ga vo­di ma­đi­oni­čar’

Ne­će an­ga­ži­ra­ti ‘PR zvi­jez­du’ po­put Alexa Bra­una

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja (H)

Idu­ći tje­dan SDP kre­će s te­ren­skim ra­dom, ak­ti­vi­rat će po­nov­no i iz­bor­ne sto­že­re, a de­ta­lje će do­go­vo­ri­ti na pred­sjed­niš­tvu u če­t­vr­tak pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net Tko god bio no­vi pred­sjed­nik HDZ-a, mi se nji­me ne­će­mo ba­vi­ti. Ima­mo svo­ju pri­ču, s ko­jom mo­ra­mo što pri­je kre­nu­ti, vre­me­na za če­ka­nje ne­ma. Ka­že to je­dan član vod­stva SDP-a ko­ji dr­ži da bi nje­go­va stran­ka već idu­ći tje­dan tre­ba­la kre­nu­ti s kam­pa­njom i pri­do­bi­va­njem bi­ra­ča na svo­ju stra­nu.

Sta­bil­nost i si­gur­nost

– Mo­ra­mo is­ko­ris­ti­ti vri­je­me do 17. sr­p­nja ka­da HDZ ima iz­bo­re za pred­sjed­ni­ka. Do ta­da mo­ra­mo pos­la­ti jas­ne po­ru­ke svo­jim bi­ra­či­ma i još ih jed­nom pod­sje­ti­ti ko­ji su ka­os na­pra­vi­li HDZ-ov­ci i Most u zad­njih po­la go­di­ne, a što sve mi – ka­že naš iz­vor iz vr­ha stran­ke. A to im, do­da­je, ne­će bi­ti te­ško. – Je­dan čo­vjek ne či­ni stran­ku, ta­ko da je na­ma uis­ti­nu sve­jed­no tko će vo­di­ti HDZ. Uni­šti­li su go­to­vo sve i da sa­da do­ve­du i ma­đi­oni­ča­ra da im vo­di stran­ku, to im ne bi pu­no po­mo­glo. S dru­ge stra­ne, s na­ma gra­đa­ni zna­ju na če­mu su. Mi im nu­di­mo sta­bil­nost i si­gur­nost i to je smjer u ko­jem tre­ba­mo ići i da­lje – ka­že naš iz­vor. De­ta­lje što će sve ra­di­ti u kam­pa­nji, doz­na­je­mo, SDP- ov­ci će do­go­vo­ri­ti već ovog če­t­vrt­ka na sjed­ni­ci pred­sjed­niš­tva stran­ke. No već sa­da se na­zi­re u ko­jem će smje­ru ona ići. Osim što će HDZ i Most pred­stav­lja­ti kao glav­ne kriv­ce za po­nav­lja­nje iz­bo­ra i pri­je sve­ga iz­gub­lje­nih go­di­nu da­na, snaž­no će ih op­tu­ži­va­ti i za to što su sus­pen­di­ra­ne no­ve mje­re za za­poš­lja­va­nje, što ne­ma sti­pen­di­ja za stu­den­te, što su htje­li po­ve­ća­ti ci­je­nu zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja... Dru­gim ri­je­či­ma, pod­sje­ćat će gra­đa­ne na sve po­gre­ške, sa­da teh­nič­ke, Vla­de te se pa­ra­lel­no hva­li­ti svi­me što su oni na­pra­vi­li za svog man­da­ta. Plan im je opet ak­ti­vi­ra­ti i iz­bor­ne sto­že­re, ka­ko doz­na­je­mo, na Ible­ro­vu ne pla­ni­ra­ju an­ga­ži­ra­ti “PR zvi­jez­du” po­put Alexa Bra­una za no­vu pre­diz­bor­nu kam­pa­nju. – Za­što bi­smo to ra­di­li? Ne pod- cje­nju­je­mo pro­tiv­ni­ka, ali dr­ži­mo da ima­mo do­volj­no vlas­ti­tog is­kus­tva i pa­me­ti da sa­mi odra­di­mo kam­pa­nju i ra­ci­onal­no i kva­li­tet­no. Idu­ći tje­dan već kre­će­mo s te­ren­skim ra­dom, a ona pra­va kam­pa­nja kre­će na­kon 15. ko­lo­vo­za – ka­že naš dru­gi iz­vor iz vr­ha SDP-a.

Pro­da­ja Ko­na­ča­ra

I on po­nav­lja da SDP ima svoj pro­gram, svo­je lju­de i svo­ju pri­ču bez ob­zi­ra na no­vog še­fa HDZ-a jer, tko god on bio, no­sit će te­ret ne­us­pješ­ne Vla­de. – Vla­de ko­ja u po­la go­di­ne ni­je na­pra­vi­la ni­šta osim što je pro­da­la Kon­čar – ka­že naš iz­vor. Ne sas­ta­ne li se Od­bor za Us­tav do kra­ja lip­nja, par­la­men­tar­ne bi stran­ke u dru­gom di­je­lu go­di­ne mo­gle os­ta­ti bez pro­ra­čun­skog nov­ca na­mi­je­nje­nog nji­ho­vim po­li­tič­kim ak­tiv­nos­ti­ma. No pred­sjed­nik Od­bo­ra Ro­bert Po­dol­njak (Most) ka­že ka­ko ne na­mje­ra­va sa­zi­va­ti Od­bor dok Sa­bor ne pri­hva­ti za­kon­ske iz­mje­ne ko­ji­ma bi se go­diš­nji iz­nos za stran­ke i ne­za­vis­ne zas­tup­ni­ke li­mi­ti­rao na mak­si­mal­nih 48 mi­li­ju­na ku­na. Na­kon pri­vre­me­nog fi­nan­ci­ra­nja u pr­vom tro­mje­se­čju, sa­bor­ski je Od­bor ras­po­di­je­lio sa­mo iz­nos za pr­vu po­lo­vi­cu go­di­ne, a Sa­bor je is­to­dob­no u pr­vom či­ta­nju po­dr­žao pri­jed­log iz­mje­na Za­ko­na o fi­nan­ci­ra­nju po­li­tič­kih ak­tiv­nos­ti i iz­bor­ne pro­midž­be po ko­je­mu bi se iz­nos za stran­ke odre­đi­vao na te­me­lju po­rez­nih pri­ho­da, a ne ra­sho­da dr­žav­nog pro­ra­ču­na. Po­dol­njak pod­sje­ća da su Most i HSLS pred­la­ga­li da se te iz­mje­ne do­ne­su u hit­noj pro­ce­du­ri, no da je ve­ći­na u Od­bo­ru i Sa­bo­ru sma­tra­la ka­ko su nuž­na dva či­ta­nja. Ko­nač­ni pri­jed­log na­mje­ra­va­ju upu­ti­ti u pro­ce­du­ru ovih da­na. – Na­mje­ra Mos­ta bi­la je da se do ras­pu­šta­nja Sa­bo­ra, 15. sr­p­nja, do­ne­su iz­mje­ne Za­ko­na o fi­nan­ci­ra­nju po­li­tič­kih ak­tiv­nos­ti ko­ji­ma bi se re­gu­li­ra­lo fi­nan­ci­ra­nje stra­na­ka u skla­du s onim što je već ras­prav­lje­no u pr­vom či­ta­nju, s tim da pred­la­že­mo da se ukup­ni go­diš­nji iz­nos na­mi­je­njen stran­ka­ma li­mi­ti­ra na mak­si­mal­nih 48 mi­li­ju­na ku­na, ka­ko je već za­klju­če­no u ras­pra­vi u pr­vom či­ta­nju. Ta­kav ko­nač­ni pri­jed­log pot­pi­sat će­mo i upu­ti­ti u pro­ce­du­ru, a ne do­ne­se li se, ni­jed­na stran­ka u tre­ćem tro­mje­se­čju ne­će do­bi­ti ni li­pe iz pro­ra­ču­na – iz­ri­čit je Po­dol­njak. Upo­zo­ra­va da bi se u tom slu­ča­ju no­vac na­mi­je­njen stran­ka­ma i ne­za­vis­nim zas­tup­ni­ci­ma ras­po­re­dio tek na­kon kons­ti­tu­ira­nja no­vog sa­zi­va, vje­ro­jat­no ne pri­je lis­to­pa­da. Uvje­ren je i ka­ko no­vac, bez ko­je­ga bi stran­ke u me­đu­vre­me­nu ostale, no­vi sa­ziv ne bi smio re­tro­ak­tiv­no ras­po­di­je­li­ti. – Za nas u Mos­tu to ni­je ni­ka­kav pro­blem, jer mi na kam­pa­nju ne tro­ši­mo pu­no, a ne mo­ra­mo ni fi­nan­ci­ra­ti hlad­ni po­gon ka­kav ima­ju dru­ge stran­ke. Dru­gi ne­ka se za svo­je kam­pa­nje za­du­že, a sve ovo bi mo­glo zna­či­ti ušte­du za pro­ra­čun, u ko­jem su za tu na­mje­nu već osi­gu­ra­na 24 mi­li­ju­na ku­na – po­ru­čio je Po­dol­njak. Iz HDZ-a, nes­luž­be­no, Po­dol­nja­ka op­tu­žu­ju da je pri­va­ti­zi­rao Od­bor te da ucje­nju­je Sa­bor do­no­še­njem za­ko­na ko­ji je pred­lo­ži­la nje­go­va stran­ka. Iz HDZ-a i SDP-a po­ru­ču­ju da bi Most, da je imao oz­bilj­ne na­mje­re, u pro­ce­du­ru već upu­tio ko­nač­ni pri­jed­log za­ko­na či­je iz­gla­sa­va­nje ul­ti­ma­tiv­no traži. put­ni­ka

MI­RAN­DO MR­SIĆ: Mi­nis­tri­ca ra­da Na­da Ši­kić uvje­ra­va­la je da će nov­ca za mje­re za­poš­lja­va­nja bi­ti i da će do­ći iz fon­da EU. Oči­to je svjes­no la­ga­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.