Cro­bexi na naj­ni­žim gra­na­ma u tri mje­se­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Na Za­gre­bač­koj su bur­zi proš­lo­ga tjed­na Cro­bexi pa­li če­t­vr­ti tje­dan za­re­dom i za­ro­ni­li na naj­ni­že ra­zi­ne u tri mje­se­ca. Po­s­lje­di­ca je to ne­iz­vjes­ne po­li­tič­ke si­tu­aci­je u zem­lji i pa­da svjet­skih bur­zi zbog Brexi­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.