Brexit kao uvod u ras­pad Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva

Put u neo­vis­nost mo­gla bi tra­ži­ti i Sje­ver­na Ir­ska

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Dr. sc. Jan­ko Be­kić re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net ZAGREB

Bri­tan­sko ig­no­ri­ra­nje zah­tje­va za re­fe­ren­du­mom u Sje­ver­noj Ir­skoj mo­gao bi do­ves­ti do no­vih kr­vo­pro­li­ća i re­ak­ti­vi­ra­nja IRA-e Na­kon obja­ve re­zul­ta­ta re­fe­ren­du­ma na ko­jem su Bri­tan­ci s 52% od­lu­či­li na­pus­ti­ti EU, o njoj se već po­če­lo go­vo­ri­ti kao o klu­bu 27 dr­ža­va. Me­đu­tim, una­toč tzv. Brexi­tu, EU bi uskoro mo­gao po­no­vo na­ras­ti na 28 čla­ni­ca. Na­ime, škot­ska pre­mi­jer­ka Ni­co­la Stur­ge­on od­mah u pe­tak sa­zva­la je kon­fe­ren­ci­ju za ti­sak na ko­joj je ne­iz­rav­no naj­a­vi­la odr­ža­va­nje dru­gog re­fe­ren­du­ma o škot­skoj ne­za­vis­nos­ti. Pre­ma miš­lje­nju SNP-a, iz­la­zak Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva iz EU, uz is­to­vre­me­nu snaž­nu po­dr­šku os­tan­ku me­đu Ško­ti­ma (62%), stu­bo­kom mi­je­nja okol­nos­ti u ko­ji­ma su škot­ski bi­ra­či na pr­vom re­fe­ren­du­mu o sa­mos­tal­nos­ti 2014. od­lu­či­li za­dr­ža­ti dr­žav­nu za­jed­ni­cu s En­gle­skom, Wa­le­som i Sje­ver­nom Ir­skom. Na­ime, mno­gi su Ško­ti pri­je dvi­je go­di­ne gla­sa­li za dr­žav­no­prav­ni sta­tus quo upra­vo iz stra­ha da bi neo­vis­na Škot­ska mo­ra­la na­pus­ti­ti EU i za­tim po­nov­no pre­go­va­ra­ti o pris­tu­pa­nju, uz mo­guć­nost da uvri­je­đe­ni Lon­don blo­ki­ra taj pro­ces. Pro­europ­ski nas­tro­je­na Ni­co­la Stur­ge­on već je po­kre­nu­la kam­pa­nju za odr­ža­va­nje no­vog ple­bis­ci­ta o neo­vis­nos­ti, a nje­zin glav­ni ar­gu­ment do­is­ta je uvjer­ljiv: Ško­ti su pre­moć­no gla­sa­li za ostanak svo­je zem­lje u Uni­ji, a Lon­don ne­ma pra­vo na si­lu ih iz­vla­či­ti iz nje. Me­đu­tim, da bi po­nov­lje­ni re­fe­ren­dum bio pu­no­pra­van, mo­ra ga odo­bri­ti bri­tan­ski par­la­ment u Wes­t­mins­te­ru. Još uvi­jek ni­je jas­no ka­ko će re­agi­ra­ti uz­dr­ma­ni cen­tar mo­ći ne­ka­daš­njeg svjet­skog im­pe­ri­ja, ali se s ve­li­kom si­gur­noš­ću mo­že prog­no­zi­ra­ti da bi us­kra­ći­va­nje de­mo­krat­skog pra­va škot­skih gra­đa­na da od­lu­ču­ju o vlas­ti­toj sud­bi­ni iz­a­zva­lo du­bo­ku po­li­tič­ku kri­zu ko­ja Uje­di­nje­nom Kra­ljev­s­tvu u ovim iz­a­zov­nim tre­nu­ci­ma ni­ka­ko ni­je po­treb­na. U Sje­ver­noj Ir­skoj, si­tu­aci­ja je još kom­pli­ci­ra­ni­ja. I on­dje su po­bi­je­di­li za­go­vor­ni­ci os­tan­ka u EU, ali ma­nje uvjer­lji­vo, s 56%. Po do­brom sta­rom obi­ča­ju, ka­to­li­ci su se opre­di­je­li­li za tješ­nje ve­ze s os­tat­kom oto­ka, od­nos­no s Re­pu­bli­kom Ir­skom, dok su pro­tes­tan­ti uglav­nom pra­ti­li sig­na­le iz En­gle­ske. Ova­kav re­zul­tat nag­nao je za­mje­ni­ka pr­ve mi­nis­tri­ce Sje­ver­ne Ir­ske Mar­ti­na McGu­in­ne­ssa (iz re­do­va Sinn Fe­ina) da se po­zo­ve na Spo­ra­zum na Ve­li­ki pe­tak iz 1998. i za­tra­ži odr­ža­va­nje re­fe­ren­du­ma o uje­di­nje­nu dva­ju di­je­lo­va Ir­ske, či­me bi sje­ver oto­ka os­tao u člans­tvu EU. Spo­ra­zum ne­dvo­smis­le­no ka­že da britanska vla­da mo­ra po­što­va­ti de­mo­krat­ski iz­ra­že­nu vo­lju ve­ći­ne sta­nov­ni­ka Ir­ske ako se oni ple­bis­ci­tar­no od­lu­če za uje­di­nje­nje. Me­đu­tim, je­di­na oso­ba ko­ja ima ov­las­ti ini­ci­ra­ti re­fe­ren­dum po tom pi­ta­nju u Sj. Ir­skoj jest dr­žav­na taj­ni­ca za Sj. Ir­sku u vla­di Nje­zi­na Ve­li­čans­tva. Što­vi­še, spo­ra­zum iz 1998. dr­žav­noj taj­ni­ci pre­pu­šta da od­lu­ku o to­me do­ne­se suk­lad­no vlas­ti­toj pro­cje­ni o iz­gle­di­ma us­pje­ha tak­vog re­fe­ren­du­ma. Tre­nu­tač­na ob­na­ša­te­lji­ca te duž­nos­ti je The­re­sa Vil­li­ers iz re­do­va Kon­zer­va­tiv­ne stran­ke bri­tan­skog pre­mi­je­ra Da­vi­da Ca­me­ro­na, ali i za­go­vor­ni­ca Brexi­ta, ko­ja je već u pe­tak iz­ja­vi­la da gla­sa­nje o sje­ver­no­ir­skom od­cjep­lje­nju ne do­la­zi u ob­zir. No, The­re­sa Vil­li­ers ni­je je­di­na pre­pre­ka ir­skom uje­di­nje­nju. Spo­ra­zum na Ve­li­ki pe­tak ta­ko­đer pos­tu­li­ra da se re­fe­ren­dum po tom pi­ta­nju mo­ra pa­ra­lel­no odr­ža­ti i u Re­pu­bli­ci Ir­skoj, i da će se otok uje­di­ni­ti je­di­no u slu­ča­ju da is­hod bu­de po­zi­ti­van u oba nje­go­va dijela. Sto­ga je bi­lo važ­no ču­ti pr­vu re­ak­ci­ju ir­skog pre­mi­je­ra En­de Ken­nyja, a on je is­tak­nuo ka­ko ir­ska vla­da na­kon Brexi­ta ima dru­ge pri­ori­te­te.S ob­zi­rom na to da je je­di­na kop­ne­na gra­ni­ca Bri­ta­ni­je s dru­gom čla­ni­com EU upra­vo ona ko­ja Ir­sku di­je­li na dva dijela, i da se oko nje ti­je­kom 20. sto­lje­ća vo­di­lo vi­še su­ko­ba sla­bi­jeg i ja­čeg in­ten­zi­te­ta, bri­tan­skim na­pu­šta­njem EU i ig­no­ri­ra­njem zah­tje­va ir­skih re­pu­bli­ka­na­ca za odr­ža­va­njem re­fe­ren­du­ma o uje­di­nje­nju otva­ra se mo­guć­nost za cr­ni sce­na­rij ob­nav­lja­nja „Ne­vo­lja“(„The Tro­ubles“) i re­ak­ti­vi­ra­nja IRA-e. Sud­bo­nos­na od­lu­ka Bri­ta­na­ca da na­pus­te EU ta­ko bi mo­gla iz­a­zva­ti ne sa­mo šok na svjet­skim bur­za­ma i kons­ter­na­ci­ju u Bruxel­le­su ne­go i kr­vo­pro­li­će na ne­mir­nom sje­ve­ro­za­pa­du Eu­ro­pe.

Ško­ti su 2014. gla­sa­li za ostanak u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji upra­vo za­to da ne bi bi­li is­klju­če­ni iz EU

Ni­co­la Stu­re­gon Škot­ska pre­mi­jer­ka od­mah po objav­lji­va­nju re­zul­ta­ta re­fe­ren­du­ma naj­a­vi­la je no­vo iz­jaš­nja­va­nje gra­đa­na Škot­ske o neo­vis­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.