Kre­di­ti za obrt­na sred­stva i inves­ti­ci­je i da­lje se sma­nju­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ljg)

Ukup­ni kre­di­ti za obrt­na sred­stva i inves­ti­ci­je iz­no­si­li su kra­jem travnja 68,9 mi­li­jar­di ku­na. Prem­da su na mje­seč­noj ra­zi­ni za­bi­lje­ži­li rast za 975 mi­li­ju­na ku­na, u trav­nju je nas­tav­ljen nji­ho­vo pad na go­diš­njoj ra­zi­ni ko­ji je ne­pre­kid­no pri­su­tan još od svib­nja 2012. go­di­ne, na­vo­de ana­li­ti­ča­ri RBA. U od­no­su na is­ti mje­sec 2014. ti su kre­di­ti sma­nje­ni za 2,4 mi­li­jar­de ku­na. Sa­me inves­ti­ci­je ve­za­le su za se­be 31,2 mi­li­jar­de ku­na kre­di­ta, te su uz mje­seč­ni rast od 191 mil. ku­na (0,6%) za­bi­lje­ži­li sna­žan pad na go­diš­njoj ra­zi­ni od pre­ko 1,7 ml­rd. ku­na (5,3%). Obje sku­pi­ne na­mjen­skih kre­di­ta (s dvi­je spo­ra­dič­ne iz­nim­ke na obrt­nim kre­di­ti­ma) po­ka­zu­ju kon­ti­nu­ira­ni pad na go­diš­njoj ra­zi­ni ko­ji je pri­su­tan od sre­di­ne 2012. go­di­ne. Me­đu­tim, RBA na­vo­di da je raz­du­ži­va­nje po­du­ze­ća pre­ma do­ma­ćim ban­ka­ma jed­nim di­je­lom sup­s­ti­tu­ira­no nji­ho­vim za­du­že­nji­ma na ino­zem­nim tr­ži­šti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.