Nu­di­li su mi da iz­a­be­rem, ja sam že­lio Hr­vat­sku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Je li vam žao što ste na­pus­ti­li po­zi­ci­ju sa­vjet­ni­ka pred­sjed­ni­ka Ro­ha­ni­ja i doš­li u Hr­vat­skoj? Ne­ke zem­lje, po­put SAD-a, još uvi­jek ni­su vra­ti­le za­mrz­nu­ta sred­stva Ira­nu?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.