Pro­vest ću sve što su u Ira­nu do­go­vo­ri­li na­ši pred­sjed­ni­ci

In­ter­v­ju: No­vi iran­ski ve­le­pos­la­nik u Hr­vat­skoj Mo­ham­mad Re­za Sa­degh do­ju­če­raš­nji je sa­vjet­nik pred­sjed­ni­ka Ha­ssa­na Ro­ha­ni­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Imam pri­ja­telj­ski od­nos s pred­sjed­ni­kom Ro­ha­ni­jem i sa svim mi­nis­tri­ma pa sam ve­li­ki op­ti­mist da će­mo sve do­go­vo­re­no br­zo i pro­ves­ti re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net No­vi iran­ski ve­le­pos­la­nik u Hr­vat­skoj, 55-go­diš­nji Mo­ham­mad Re­za Sa­degh, bli­ski je pri­ja­telj pred­sjed­ni­ka Ha­ssa­na Ro­ha­ni­ja. U raz­go­vo­ru objaš­nja­va za­što je Ro­ha­ni baš nje­ga pos­lao u Hr­vat­sku.

Za vri­je­me po­sje­ta pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i hr­vat­skih gos­po­dar­stve­ni­ka Ira­nu bi­li ste pri­sut­ni kod svih raz­go­vo­ra. Ka­ko ocje­nju­je­te taj po­sjet?

Taj je po­sjet bio iz­u­zet­no us­pje­šan. Pot­pi­sa­no je ne­ko­li­ko spo­ra­zu­ma ko­ji su us­mje­re­ni na gos­po­dar­stvo i ko­ji su otvo­ri­li put za vi­še od 70 gos­po­dar­stve­ni­ka ko­ji su bi­li u prat­nji hr­vat­ske pred­sjed­ni­ce. Oni su upoz­na­li gos­po­dar­sku si­tu­aci­ju u Ira­nu ko­ja je sa­da pot­pu­no druk­či­ja ne­go za vri­je­me sank­ci­ja. Hrvatska s Ira­nom mo­že su­ra­đi­va­ti u svim po­lji­ma bez ikak­vih pri­ti­sa­ka iz­va­na. U Ira­nu ima­mo efi­kas­nu vla­du ko­ja ja­ko do­bro ra­di i pos­tig­nu­ti su svi uvje­ti za efi­kas­nu su­rad­nju iz­me­đu Ira­na i Hr­vat­ske.

Za­što je Hrvatska za Iran to­li­ko važ­na zem­lja, s ob­zi­rom na to da je čak i iran­ski pred­sjed­nik Ha­ssan Ro­ha­ni ka­zao pred­sjed­ni­ci da je pos­lao vas u Hr­vat­sku za ve­le­pos­la­ni­ka jer ste nje­go­va de- sna ru­ka i čo­vjek od po­vje­re­nja?

Mo­ja je pro­cje­na da će gos­po­dar­ska su­rad­nja iz­me­đu na­ših ze­ma­lja bi­ti ja­ko do­bra, ne sa­mo na ra­zi­ni dr­ža­va već i u pri­vat­no­me sek­to­ru. Pred­sjed­ni­ca Gra­bar-Ki­ta­ro­vić je rek­la ka­ko je uvje­re­na da će su­rad­nja bi­ti do­bra i us­pješ­na jer na­še zem­lje ima­ju is­te ko­ri­je­ne. Pos­to­je ko­ri­je­ni ko­ji ar­he­olo­ški po­ve­zu­ju iran­ski i hr­vat­ski na­rod. Iran je, na­da­lje, me­đu pr­vim zem­lja­ma ko­je su priz­na­le hr­vat­sku neo­vis­nost. Otad te­ži­mo to­me da ima­mo do­bre od­no­se s va­šom zem­ljom, što smo po­ku­ša­va­li na mno­ge na­či­ne. Sa­da sam uvje­ren da su sve pre­pre­ke ko­je su do sa­da sta­ja­le na pu­tu na­še su­rad­nje nes­ta­le, po­go­to­vo na­kon uki­da­nja ne­pra­ved­nih sank­ci­ja.

Što je va­ša naj­važ­ni­ja mi­si­ja u Hr­vat­skoj?

Kao ve­le­pos­la­nik u Hr­vat­skoj obve­zu­jem se da će sve što je do­go­vo­re­no iz­me­đu hr­vat­ske pred­sjed­ni­ce Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i pred­sjed­ni­ka Ira­na Ha­ssa­na Ro­ha­ni­ja bi­ti re­ali­zi­ra­no. Ve­lik sam op­ti­mist, sa­mo tre­ba­mo ulo­ži­ti ma­lo tru­da i ener­gi­je. To go­vo­rim jer ne­mam sa­mo do­bar pri­ja­telj­ski od­nos s pred­sjed­ni­kom Ro­ha­ni­jem već i sa svim mi­nis­tri­ma u iran­skoj vla­di. Za­to sam re­kao da će svi do­go­vo­ri bi­ti os­tva­re­ni. Ono što je pred­sjed­nik Ro­ha­ni go­vo­rio o me­ni pred­sjed­ni­ci Gra­bar-Ki­ta­ro­vić još me vi­še obve­zu­je da pro­ve­dem sve što su do­go­vo­ri­li.

Vje­ru­je­te li i vi u te­zu da su Hr­va­ti po­dri­je­tlom iz Ira­na?

Za tu te­ori­ju čuo sam još pri­je 24 go­di­ne ka­da sam pr­vi put po­sje­tio Hr­vat­sku kao no­vi­nar i iz­vje­šta­vao za vri­je­me Do­mo­vin­skog ra­ta. Ta­da sam iz­vi­jes­tio da ve­lik broj po­vjes­ni­ča­ra u Hr­vat­skoj ra­di na te­mi ot­kri­va­nja po­ri­jek­la Hr­va­ta te da tvr­de ka­ko su po­ri­jek­lom iz Ira­na. Ka­ko sam po­čeo pro­uča­va­ti tu te­ori­ju, sve sam s vi­še in­te­re­si­rao za nju i to mi je bio do­dat­ni mo­tiv da po­mog­nem hr­vat­skom na­ro­du kao i na­ro­du u BiH za vri­je­me obra­ne. Ta te­ori­ja je do­dat­ni mo­tiv za pri­bli­ža­va­nje dva­ju na­ro­da. Ka­ko sam po­čeo pro­uča­va­ti tu te­ori­ju, uočio sam dos­ta per­zij­skih ri­je­či u hr­vat­skom je­zi­ku, što bi da­lo nas­lu­ti­ti da je is­ti­ni­ta. Na po­vjes­ni­ča­ri­ma i ar­he­olo­zi­ma je da do­ka­žu tu te­zu is­ti­ni­tom. Ono što že­lim re­ći jest da su obje zem­lje pre­kras­ne i da ima­ju pu­no slič­nos­ti.

Iran je bio za­in­te­re­si­ran za bro­do­gra­di­li­šte Split, LNG ter­mi­nal, Pe­tro­ke­mi­ju i kon­ce­si­ju ri­ječ­ke lu­ke, pos­to­ji li još uvi­jek in­te­res?

Da, u pro­tek­lih mje­sec da­na ima­li smo niz kons­truk­tiv­nih sas­ta­na­ka. Osim to­ga što ste spo­me­nu­li, raz­go­va­ra­li smo i o mo­gu­ćoj su­rad­nji oko is­po­ru­ke pli­na i naf­te Hr­vat­skoj. Ti su pre­go­vo­ri otiš­li već dos­ta da­le­ko i sa­da če­ka­mo miš­lje­nje i ana­li­zu hr­vat­skih naf­t­nih struč­nja­ka i nji­ho­ve pri­jed­lo­ge da vi­di­mo na ko­ji na­čin to mo­že­mo re­ali­zi­ra­ti. Iran je pr­vi po za­li­ha­ma pli­na u svi­je­tu. Pre­ma to­me, Hr­vat­sku su, ka­ko sam spo­me­nuo na po­čet­ku, do sa­da ko­či­le sank­ci­je Ira­nu, ali sa­da mo­že bez pro­ble­ma ula­zi­ti u naf­t­ne i plin­ske pos­lo­ve s Ira­nom, gdje su mo­guć­nos­ti za ve­li­ku za­ra­du i pro­fit. Žao mi je što su ne­ke zem­lje u svi­je­tu Ira­nu na­met­nu­le sank­ci­je jer im je bio cilj da dr­že mo­no­pol na naf­t­nom i plin­skom tržištu u svi­je­tu, iz­mis­li­li su raz­ne pri­če o Ira­nu ka­ko bi zas­tra­ši­li lju­de i inves­ti­to­re. Na­kon 37 go­di­na ne­pra­ved­nih sank­ci­ja svi­jet je shva­tio kao Iran ne že­li ni­kak­ve ra­to­ve, već sa­mo mir i bla­gos­ta­nje.

Kad smo vi­dje­li što lju­di­ma ne­dos­ta­je za vri­je­me ra­ta, do­no­si­li smo im hra­nu i li­je­ko­ve

Ka­ko ko­men­ti­ra­te po­ja­vu ISIL-a i ra­di­kal­nih is­la­mis­ta?

Iran je is­lam­ska zem­lja u ko­joj se prak­ti­ci­ra pra­vi is­lam ko­ji po­zi­va na ljubav, to­le­ran­ci­ju i po­što­va­nje čo­vje­ka, a ne kao što to či­ni te­ro­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja ISIL. Is­kri­vi­li su is­lam i odrub­lju­ju gla­ve svi­ma ko­ji ne di­je­le nji­ho­vo miš­lje­nje. Iran je zem­lja ko­ja po­ku­ša­va po­mo­ći po­tla­če­nim na­ro­di­ma bez ob­zi­ra na vje­ru i bez ikak­vih in­te­re­sa jer nas ta­ko uči is­lam. Po­mo­gli smo Hr­vat­skoj za vri­je­me Do­mo­vin­skog ra­ta. Kad sam s ko­le­ga­ma iz­vje­šta­vao za vri­je­me Do­mo­vin­skog ra­ta i kad smo vi­dje­li što sve ne­dos­ta­je, dru­gi put do­ni­je­li smo hra­nu i li­je­ko­ve za lju­de ko­ji­ma je bi­lo naj­po­treb­ni­je. Is­to ta­ko, pre­ni­je­li smo pra­vu sli­ku o ono­me što se do­ga­đa u Hr­vat­skoj.

Kao no­vi­nar bio u Hr­vat­skoj Iz­vje­šta­vao sam iz Hr­vat­ske za vri­je­me Do­mo­vin­skog ra­ta i svi­je­tu pre­no­sio is­ti­nu o to­me što se kod vas do­ga­đa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.