Lik­vid­nost imo­vi­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ve­ći­na 50-go­diš­nja­ka ima šted­nju. Hr­va­ti vo­le šte­dje­ti u ne­kret­ni­na­ma ili nov­cu, a va­ni vo­le mi­ro­vin­ske fon­do­ve i di­oni­ce. U pro­cje­ni fi­nan­cij­ske sta­bil­nos­ti pre­sud­no je mo­že­te li imo­vi­nu br­zo utr­ži­ti. Fi­nan­cij­ski struč­nja­ci pre­po­ru­ču­ju šted­nju. I 100 ku­na mje­seč­ne šted­nje u du­gom raz­dob­lju stva­ra za­li­hu ko­ja mo­že po­mo­ći.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.