Kraj bro­je­nju ka­lo­ri­ja, mas­ti ni­su opas­ne?

Dr. Has­lam: To je kao da ka­že­te da pu­še­nje šti­ti od ra­ka plu­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­lan­da.rak-sajn@ve­cer­nji.net

INE PROPUSTITE OSTALE NASLOVE IZ TRILOGIJE! “Oz­lo­gla­še­ne” mas­no­će ži­vo­tinj­skog po­dri­je­tla iz me­sa, mas­la­ca, ja­ja ni­ka­da ni­su bi­le štet­ne, ka­že Ani­ta Šu­pe Jo­lan­da Rak Šajn Rek­li su mi da je ono što pre­po­ru­ču­jem opas­no. No ia­ko zvu­či su­lu­do, oni ko­ji su na moj savjet pres­ta­li bro­ji­ti ka­lo­ri­je i jes­ti hra­nu s vi­so­kim udje­lom mas­ti, a po­če­li iz­bje­ga­va­ti ug­lji­ko­hi­dra­te, še­ćer i škrob, gu­bi­li su na te­ži­ni i di­ja­be­tes ti­pa 2 stav­lja­li pod kon­tro­lu, ka­zao je za ugled­ni bri­tan­ski ča­so­pis New Sci­en­tist li­ječ­nik Da­vid Unwin iz So­ut­h­por­ta, ko­ji je ovih da­na po­sva­dio li­ječ­ni­ke, znans­tve­ni­ke i di­je­te­ti­ča­re okup­lje­ne oko Na­ci­onal­nog fo­ru­ma za pre­ti­lost Ve­li­ke Bri­ta­ni­je.

Do­bro za di­ja­be­ti­ča­re

Ia­ko se Unwi­no­va me­to­da či­ni kao sa­mo još jed­na u ni­zu kon­tro­verz­nih di­je­ta, sve je ve­ći broj znans­tve­ni­ka, li­ječ­ni­ka i nu­tri­ci­onis­ta ko­ji is­ta tak­va ot­kri­ća objav­lju­ju i u re­cen­zi­ra­nim me­di­cin­skim ča­so­pi­si­ma. Unwi­nov pris­tup pre­hra­ni u krat­kom je ro­ku za­do­bio vi­še od 110.000 in­ter­net­skih sljed­be­ni­ka u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, SAD-u i Aus­tra­li­ji, vi­še od 80.000 za­vr­ši­lo je 10-tjed­ni te­čaj tak­ve pre­hra­ne, a 2500 di­ja­be­ti­ča­ra ti­pa 2 na­kon šest mje­se­ci nje­go­ve “di­je­te” tvr­di­lo je ka­ko se uzi­ma­nje li­je­ko­va sma­nji­lo 60-70%. UNWI­NO­VA “DI­JE­TA”

SLJED­BE­NI­CI

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.