Po­lja­ci nas sus­ti­žu i po pla­ća­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca.ga­ta­ric@ve­cer­nji.net

Bru­to pla­ća u trav­nju sma­nje­na za 137 ku­na na 7688 ku­na, dok je ne­to pla­ća ni­ža 89 ku­na i bi­la je 5633 ku­ne zbog ma­nje rad­nih da­na Lju­bi­ca Ga­ta­rić U od­no­su na ožu­jak, bru­to pla­ća sma­nje­na je za 137 ku­na, na 7688 ku­na, dok je is­to­dob­no ne­to pla­ća sma­nje­na za 89 ku­na na 5633 ku­ne. HGK is­ti­če da je ri­ječ o uobi­ča­je­noj po­ja­vi da su pla­će u trav­nju ni­že od onih u ožuj­ku, zbog ma­njeg bro­ja rad­nih da­na. Su­mar­no, u pr­va če­ti­ri mje­se­ca ove go­di­ne u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne iz­nos pro­sječ­ne mje­seč­ne bru­to pla­će po­ras­tao je za 162 ku­ne ili za 2,1%, dok je is­to­dob­no pro­sječ­na ne­to pla­ća po­ve­ća­na za 97 ku­na ili za 1,7%. Rast pla­ća ka­rak­te­ri­zi­ra i ve­ći­nu os­ta­lih europ­skih ze­ma­lja pa ta­ko Po­lja­ci (1002 eura) za­ra­đu­ju sa­mo 24 eura ma­nje od pro­sječ­no pla­će­nih hr­vat­skih rad­ni­ka. Pre­ma vi­si­ni bru­to pla­će sli­je­de Slo­vač­ka (973 eura), Ma­đar­ska (849 eura), Cr­na Go­ra (751 eu­ro), Bos­na i Her­ce­go­vi­na (659 eura), Ru­munj­ska (644 eura) i Sr­bi­ja (549 eura).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.