Smrt­no stra­dao u pre­vr­ta­nju trak­to­ra

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - (vb)

Vo­zač (58) trak­to­ra s pri­ko­li­com smrt­no je stra­dao u pre­vr­ta­nju vo­zi­la ju­čer oko 12.30 sa­ti na polj­skom pu­tu uz žu­pa­nij­sku ces­tu iz­me­đu Sta­re Gra­di­ške i Gor­njeg Va­ro­ša u Brod­sko-po­sav­skoj žu­pa­ni­ji. Ri­ječ je o mu­škar­cu sa sta­ro­gra­di­škog po­dru­čja ko­ji je, pret­pos­tav­lja se, obav­ljao se­zon­ske po­ljo­pri­vred­ne ra­do­ve u po­lju. Oče­vid su na mjes­tu do­ga­đa­ja oba­vi­li služ­be­ni­ci Po­li­cij­ske upra­ve brod­sko-po­sav­ske i Žu­pa­nij­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo, ko­je je, ka­ko doz­na­je­mo, na­lo­ži­lo ob­duk­ci­ju ti­je­la une­sre­će­nog.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.