Po­plav­ljen Et­no mu­zej i Ti­to­va rod­na ku­ća

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - H)

U ne­vre­me­nu ko­je je u kas­nim ve­čer­njim sa­ti­ma u su­bo­tu za­hva­ti­lo Kra­pin­sko-za­gor­sku žu­pa­ni­ju, po­seb­no nje­zin za­pad­ni dio i Kumrovec, u de­set mi­nu­ta pa­le su ve­li­ke ko­li­či­ne ki­še ko­je su po­pla­vi­le go­to­vo sve objek­te u Et­no mu­ze­ju Sta­ro se­lo i Ti­to­vu rod­nu ku­ću kao i vi­še de­se­ta­ka obje­ka­ta u mjes­tu. – Si­li­na ko­jom je ki­ša pa­da­la, uz ne­što ma­lo tu­če, ne­za­pam­će­na je na ovim pros­to­ri­ma – re­kao je za­po­vjed­nik DVD-a Kumrovec Ma­rio Lon­čar. Pre­ma nje­go­voj pro­cje­ni, šte­te će se sa­ni­ra­ti ne­ko­li­ko da­na.(

U sklo­pu mu­ze­ja Sta­ro se­lo Kumrovec na­la­zi se i rod­na ku­ća Jo­si­pa Bro­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.