Stu­den­ti u Ko­priv­ni­ci i da­lje osu­đe­ni na br­zu hra­nu

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - (hš)

Zbog be­ne­vo­lent­nos­ti Mi­nis­tar­stva zna­nos­ti i obra­zo­va­nja, stu­den­ti Sve­uči­li­šta Sje­ver u Ko­priv­ni­ci i is­pit­ne ro­ko­ve do­če­ka­li su bez su­bven­ci­oni­ra­ne pre­hra­ne. Bez stu­dent­skog res­to­ra­na go­to­vo su od po­čet­ka aka­dem­ske go­di­ne pa su osu­đe­ni na nez­dra­vu i sku­pu “br­zu” hra­nu. Pri­je mje­sec da­na za­tvo­ren je jav­ni po­ziv za otva­ra­nje res­to­ra­na, na ko­ji se ja­vi­lo dvo­je lo­kal­nih ugos­ti­te­lja, ali us­pr­kos po­žur­ni­ca­ma sa Sve­uči­li­šta i ape­li­ma stu­de­na­ta, po­ma­ka ne­ma. Iz Mi­nis­tar­stva su nam od­go­vo­ri­li da će Na­ci­onal­no po­vje­rens­tvo za kon­tro­lu pre­hra­ne stu­de­na­ta po­čet­kom sr­p­nja or­ga­ni­zi­ra­ti obi­la­zak obje­ka­ta po­nu­di­te­lja ko­ji su se ja­vi­li na na­tje­čaj. Ugo­vor s bu­du­ćim da­va­te­ljem us­lu­ge tre­bao bi se sklo­pi­ti do po­čet­ka no­ve aka­dem­ske go­di­ne. Ipak, traj­no rje­še­nje bit će tek otva­ra­nje stu­dent­skog res­to­ra­na u sklo­pu sve­uči­liš­nog kam­pu­sa. – Tre­bat će ulo­ži­ti iz­me­đu dva i tri mi­li­ju­na ku­na, a Sve­uči­li­šte za­sad ne­ma za­tvo­re­nu fi­nan­cij­sku kons­truk­ci­ju. I tu je na po­te­zu Mi­nis­tar­stvo – ka­zao je pro­rek­tor Ma­rio To­mi­ša.

Oko 180 re­dov­nih stu­de­na­ta su­bven­ci­oni­ra­nu bi pre­hra­nu tre­ba­lo do­bi­ti po­čet­kom no­ve aka­dem­ske go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.