Rje­še­nje u ve­li­koj ko­ali­ci­ji

Na­kon po­la go­di­ne Špa­njol­ci po­nov­no iz­aš­li na iz­bo­re, no po­dje­le su i da­lje vr­lo ve­li­ke i oče­ku­ju se slič­ni re­zul­ta­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Lu­ka Ca­par lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net ZAGREB

Li­je­vi blok na če­lu s Po­de­mo­som nu­di od­mak od mje­ra šted­nje, no is­to je nu­di­la i Syri­za u Grč­koj pa je pos­li­je pro­mi­je­ni­la pri­ču Dru­gi put u po­s­ljed­njih šest mje­se­ci Špa­njol­ci su u ne­dje­lju iz­aš­li na bi­ra­li­šta ka­ko bi na po­nov­lje­nim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma po­ku­ša­li iz­a­bra­ti ve­ći­nu ko­ja je bi tre­ba­la sas­ta­vi­ti vla­du. No, baš kao i na iz­bo­ri­ma odr­ža­nim u pro­sin­cu proš­le go­di­ne, ana­li­ti­ča­ri pre­dvi­đa­ju da ni­ti jed­na od če­ti­ri naj­ja­če po­li­tič­ke op­ci­je ne­će do­bi­ti do­vo­ljan broj gla­so­va za sa­mos­tal­no for­mi­ra­nje vla­de.

An­ke­te pred­nost da­ju lje­vi­ci

Ako je su­di­ti pre­ma re­zul­ta­ti­ma an­ke­ta pro­ve­de­nih uoči iz­bo­ra, la­ga­nu pred­nost ima­ju stran­ke lje­vi­ce od­nos­no Po­de­mos i blok Uje­di­nje­na lje­vi­ca (ko­ji pre­dvo­di Špa­njol­ska ko­mu­nis­tič­ka par­ti­ja), ko­ji su na ove iz­bo­re iz­aš­li za­jed­no kao ko­ali­ci­ja Uje­di­nje­ni mo­že­mo. S dru­ge pak stra­ne, čel­nik Na­rod­ne stran­ke Ma­ri­ano Ra­joy ne oba­zi­re se pre­tje­ra­no na an­ke­te i oče­ku­je ka­ko će nje­go­vi kon­zer­va­tiv­ci po­nov­no osvo­ji­ti ve­ći­nu kao što je to bio slu­čaj i na pret­hod­nim iz­bo­ri­ma ka­da su osvo­ji­li 120 man­da­ta od ukup­no 350. Uz Na­rod­nu stran­ku na des­nom kri­lu je još i stran­ka Gra­đa­ni, ko­ja oče­ku­je 40 man­da­ta, te Špa­njol­ska so­ci­ja­lis­tič­ka rad­nič­ka stran­ka (PSOE). Pri­rod­ni ko­ali­cij­ski part­ne­ri u ovak­vom ras­ple­tu sva­ka­ko bi bi­la Na­rod­na stran­ka i Gra­đa­ni ko­ji ima­ju slič­ne gos­po­dar­ske pro­gra­me, a i ide­olo­ški su slič­ni, kao što se vi­di na pri­mje­ru pro­tiv­lje­nja osa­mos­ta­lje­nju Ka­ta­lo­ni­je, no za­jed­no bi ima­li 160 man­da­ta, što i da­lje ni­je do­volj­no za par­la­men­tar­nu ve­ći­nu i for­mi­ra­nje sta­bil­ne vla­de. Ne­dos­ta­je im 16 man­da­ta i te će se ru­ke tra­ži­ti me­đu ma­njim stran­ka­ma ko­je uđu u par­la­ment. Mo­gu­ća je čak i ve­li­ka ko­ali­ci­ja s PSOE-om či­ji bi čel­nik Pe­dro Sán­c­hez ta­ko mo­gao po­ku­ša­ti spa­si­ti stran­ku na či­je gla­sa­če ra­ču­na i Po­de­mos.

Pri­jet­nja grč­kog sce­na­ri­ja

Li­je­vi blok bi osva­ja­njem ve­ći­ne ta­ko­đer tre­bao pot­po­ru ne­ke od ma­njih stra­na­ka, ta­ko da će se sve rje­ša­va­ti pos­tiz­bor­nim do­go­vo­ri­ma. Špa­njol­ci, oči­gled­no za­si­će­ni sta­rim vla­da­ju­ćim struk­tu­ra­ma, na proš­lim su iz­bo­ri­ma na­kon pu­nih če­tr­de­set go­di­na sru­ši­li dvos­tra­na­čje i okre­nu­li se no­vim stran­ka­ma. Pi­ta­nje je sa­mo što te no­ve op­ci­je nu­de Špa­njol­ci­ma na­kon po­li­ti­ke mje­ra šted­nje ko­je je pro­veo pre­mi­jer Ra­joy i ko­je su opo­ra­vi­le gos­po­dar­stvo i sma­nji­le ne­za­pos­le­nost, ali su oči­gled­no os­ta­vi­le bol­ne tra­go­ve. Li­je­vi blok Uje­di­nje­ni mo­že­mo nu­di pot­pu­ni od­mak od mje­ra šted­nje, no to je nu­di­la i Syri­za u Grč­koj pa je ipak na­kon do­la­ska na vlast pot­pu­no pro­mi­je­ni­la po­li­ti­ku i pri­hva­ti­la čak i do­dat­ne mje­re šted­nje.

Ana­li­ze po­ka­zu­ju ka­ko ni­ti jed­na stran­ka ne­će sa­ma os­tva­ri­ti ve­ći­nu

REUTERS

Vo­đa Po­de­mo­sa Pa­blo Igle­si­as ra­ču­na i na gla­sa­če so­ci­ja­lis­ta

REUTERS

Čel­nik Na­rod­ne stran­ke Ma­ri­ano Ra­joy oče­ku­je no­vu po­bje­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.