U po­pla­va­ma u SAD-u po­gi­nu­le 24 oso­be

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ame­rič­ki pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma pro­gla­sio je pri­rod­nu ka­tas­tro­fu u po­dru­čji­ma po­go­đe­nim ve­li­kim po­pla­va­ma ko­je su u Za­pad­noj Vir­gi­ni­ji od­ni­je­le 24 ljud­ska ži­vo­ta. U po­moć stra­da­li­ma pri­sko­či­la je i Na­ci­onal­na gar­da s 400 pri­pad­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.