HO­ĆE LI U KLOVIĆEVE DVO­RE S ERMITAŽEM STI­ĆI I DUJAM VUŠKOVIĆ

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - De­nis Derk

Zagreb bi u bli­skoj bu­duć­nos­ti tre­bao do­bi­ti još jed­nu (ma­kar i pri­vre­me­nu) kul­tur­nu atrak­ci­ju. Klo­vi­će­vi dvo­ri ugos­tit će iz­lož­bu iz ču­ve­nog san­k­t­pe­ter­bur­škog Er­mi­ta­ža. Ia­ko još ni­su poz­na­ti de­ta­lji te već u star­tu atrak­tiv­ne iz­lož­be ko­ju Zagreb oče­ku­je 2018. go­di­ne, va­lja pod­sje­ti­ti da je pre­bo­ga­ta zbir­ka Er­mi­ta­ža (u ko­joj se na­la­zi i 15.000 sli­ka, me­đu ko­ji­ma i dvi­je Leonarda da Vin­ci­ja i bo­ga­ta zbir­ka Rem­bran­d­ta). Na­daj­mo se da će u Zagreb ba­rem pri­vre­me­no pris­ti­ći i jed­na umjet­ni­na ko­ja je ne ta­ko dav­no pri­pi­sa­na split­skom sli­ka­ru Duj­mu Vu­ško­vi­ću (u li­te­ra­tu­ri se vr­lo čes­to ko­ris­ti i pre­zi­me Vuč­ko­vić kao auten­tič­ni­je). Ri­ječ je o iz­nim­nom po­lip­ti­hu Sv. Ma­tej evan­đe­list, sv. Dujam, sv. Staš, sv. Lu­do­vik Tu­lu­ški i sv. Mar­ko evan­đe­list, toč­ni­je re­če­no, o nje­go­vi di­je­lo­vi­ma jer je u iz­vor­nom obli­ku bio bo­ga­ti­ji, a pre­ma tvrd­nja­ma struč­nja­ka za po­vi­jest umjet­nos­ti 15. sto­lje­ća, pr­vot­no se na­la­zio na glav­nom ol­ta­ru split­ske cr­k­ve sv. Fra­nje na Oba­li gdje je autor Dujam Ma­ri­nov Vušković bio i po­ko­pan. Struč­njak An­drea de Mar­c­hi ta­ko tvr­di da je pe­tro­grad­ski po­lip­tih bio sas­tav­ljen od se­dam odje­lja­ka te da mu sa­da ne­dos­ta­je sre­diš­nji lik Bo­go­ro­di­ce s Dje­te­tom te još je­dan lik. Pri­je ne­go što je po­lip­tih atri­bu­iran na­ši­jen­cu Vu­ško­vi­ću, bio je atri­bu­iran kru­gu Gen­ti­lea da Fa­bri­ana, ali je s vre­me­nom do­bio split­sku atri­bu­ci­ju. Na­rav­no, ši­ra hrvatska jav­nost ma­nje je upoz­na­ta s ra­dom Duj­ma Vu­ško­vi­ća, ali i s či­nje­ni­com da se rad hr­vat­skog sli­ka­ra na­la­zi baš u car­skoj zbir­ci Er­mi­ta­ža (gdje je dos­pio pri­je ne­što ma­nje od sto­ti­nu go­di­na, i to 1919. go­di­ne). To je još jed­na u ni­zu po­vez­ni­ca ru­ske i hr­vat­ske kul­tu­re ko­ju ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti ni­ti pre­šu­ći­va­ti. Dujam Ma­ri­nov Vušković sli­kar je ko­ji je dje­lo­vao u rod­nom Spli­tu, Za­dru i Ši­be­ni­ku. O nje­go­vu dje­lo­va­nju na po­dru­čju Dal­ma­ci­je, ali i su­rad­nji sa sli­ka­rom Iva­nom Pe­tro­vom iz Mi­la­na, pos­to­je broj­ni ar­hiv­ski do­ku­men­ti u ko­ji­ma se spo­mi­nju kon­kret­ne umjet­nič­ke narudžbe za po­je­di­ne cr­k­ve i sa­mos­ta­ne. U Hr­vat­skoj je Vušković naj­pre­poz­nat­lji­vi­ji po os­li­ka­va­nju split­ske ka­te­dra­le sv. Duj­ma gdje je na križ­nom svo­du ci­bo­ri­ja iz­nad sve­če­va gro­ba taj umjet­nik os­li­kao če­ti­ri evan­đe­lis­ta. No, u Hr­vat­skoj se na­la­ze i dru­gi nje­go­vi ra­do­vi, me­đu os­ta­li­ma i u Umjet­nič­koj ga­le­ri­ji Split, u opat­skoj riz­ni­ci u Kor­ču­li, u Mu­ze­ju gra­da Ši­be­ni­ka, pri­vat­noj zbir­ci u Du­brov­ni­ku... Hrvatska je kul­tu­ro­lo­ška tra­ge­di­ja da se o oso­ba­ma po­put Duj­ma Vu­ško­vi­ća zna pre­ma­lo. Za­to je gos­tu­ju­ća iz­lož­ba iz Er­mi­ta­ža (ko­ji je da­nas, us­put re­če­no, žr­tva ma­sov­nog kru­zer­skog po­ima­nja tu­riz­ma, baš po­put sta­re du­bro­vač­ke jez­gre) pri­li­ka da se i u hr­vat­skoj jav­nos­ti vi­še pro­go­vo­ri o umjet­ni­ci­ma iz Hr­vat­ske či­ja dje­la ba­šti­ni svi­jet, a o ko­ji­ma pro­sječ­ni Hr­vat ne­ma poj­ma. Sva­ka čast po­li­ti­ci, no­go­me­tu i es­tra­di, ali tre­ba­lo bi svje­tla re­flek­to­ra us­mje­ri­ti i u oso­be po­put Duj­ma Vu­ško­vi­ća Spli­ća­ni­na.

Pri­pad­ni­ce po­čas­ne pos­troj­be ki­ne­ske Na­rod­ne os­lo­bo­di­lač­ke voj­ske po­rav­na­va­ju se u li­ni­ju uoči sve­ča­nog do­če­ka ru­skog pred­sjed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na na mi­rov­ni sum­mit u Pe­kin­gu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.