Bri­tan­ski poučak mo­ra bi­ti i naš

Po­pu­li­zam en­gle­skih Fa­ra­ge­ova pre­ko no­ći je na ko­lje­na sru­šio bri­tan­sku eko­no­mi­ju. I hr­vat­ski bi po­li­ti­ča­ri tre­ba­li shva­ti­ti da se s po­pu­liz­mom ne smi­je igra­ti. Kraj­nje je vri­je­me za pre­uzi­ma­nje od­go­vor­nos­ti. Dos­ta je proš­los­ti! Hr­vat­skoj tre­ba vod­stvo ko

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Zvo­ni­mir Des­pot

Ne­kad svjet­ski im­pe­rij mo­gao bi do­ži­vje­ti po­vi­jes­ni krah! Fa­ra­ge i kom­pa­ni­ja u kam­pa­nji su pla­ši­li lju­de imi­gran­ti­ma, po­seb­no s is­to­ka Eu­ro­pe. Ia­ko su znat­no ve­ći pro­blem Bri­ta­ni­je imi­gran­ti iz nje­zi­nih biv­ših ko­lo­ni­ja

Iz­la­zak Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz Eu­rop­ske uni­je tre­bao bi nas pu­no vi­še bri­nu­ti i za­okup­lja­ti ne­go iz­ba­ci­va­nje na­še no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je s Europ­skog pr­vens­tva. Jer je sport na kra­ju sa­mo sport, ia­ko je od­li­čan mar­ke­ting zem­lje, i od­li­čan biz­nis uz nje­ga, po­seb­no uz no­go­met, a po­čet­ne su na­še po­bje­de do­bro­doš­le ka­ko bi ma­lo re­lak­si­ra­le at­mo­sfe­ru me­đu Hr­va­ti­ma te ma­lo svra­ti­le po­gled s po­li­ti­ke na ne­što dru­go, opu­šta­ju­će. Ali je su­bot­nje iz­ba­ci­va­nje re­pre­zen­ta­ci­je do­ve­lo sve nas do vr­lo br­zog po­nov­nog su­oča­va­nja s okrut­nom stvar­noš­ću oko nas. I zbog Europ­skog pr­vens­tva, ali i zbog oči­te ne­za­in­te­re­si­ra­nos­ti, u nas se pre­ma­lo ras­prav­lja­lo o bri­tan­skom re­fe­ren­du­mu, ana­li­ti­ča­ri su uglav­nom pre­dvi­đa­li ti­jes­nu po­bje­du za­go­vor­ni­ka os­tan­ka u EU, a on­da je nas­tao šok kad su ti­jes­no po­bi­je­di­li za­go­vor­ni­ci iz­la­ska. Je­di­no kod nas li­ku­ju oni ko­ji go­di­na­ma li­ku­ju s bri­tan­skim ul­tra­kon­zer­va­tiv­cem Ni­ge­lom Fa­ra­ge­om, još od na­šeg re­fe­ren­du­ma za ula­zak u EU. Hr­vat­ski po­bor­ni­ci Fa­ra­ge­ove ul­tra­po­pu­lis­tič­ke po­li­ti­ke pu­ca­li su na hr­vat­sko do­mo­ljub­lje, na na­ci­onal­nu sa­mo­bit­nost, da sa­mi uprav­lja­mo svo­jom sud­bi­nom, da bu­de­mo kao Švi­car­ska, Nor­ve­ška... A taj je is­ti Fa­ra­ge, ina­če naj­glas­ni­ji za­go­vor­nik iz­la­ska Bri­ta­ni­je iz EU, tu svo­ju omi­lje­nu dr­ža­vu do­veo pred rub pro­pas­ti! I još je priz­nao ka­ko je svjes­no va­rao bi­ra­če. No bri­ga nje­ga što će mu dr­ža­va iz da­na u dan to­nu­ti, i pi­ta­nje je kad će se ras­pas­ti. Li­ku­ju i ul­tra­po­pu­lis­ti u dru­gim zem­lja­ma. Li­ko­vi bez ima­lo od­go­vor­nos­ti. Ali se hva­ta­ju na mno­ge pro­ble­me u vlas­ti­tim zem­lja­ma i EU ka­ko bi do­bi­li pet mi­nu­ta sla­ve. Sa­mo što se pro­ble­mi ne rje­ša­va­ju kao sad En­gle­zi od­la­skom iz EU. Is­ti­na je da od­la­skom iz EU gu­be i EU i Bri­ta­ni­ja. EU gu­bi ve­li­kog igra­ča ko­ji je tre­bao i da­lje bi­ti pro­tu­te­ža Nje­mač­koj i Fran­cu­skoj. Ali se Bri­tan­ci ni­kad do kra­ja ni­su ni osje­ća­li pri­pad­ni­ci­ma Uni­je. Jer su se dr­ža­li i da­lje im­pe­ri­jal­no, nad­me­no, bi­li stal­ni re­me­ti­lač­ki čim­be­nik, ima­li po­se­ban sta­tus, a na kra­ju ih je gla­ve doš­lo nji­ho­vo stra­nač­ko kal­ku­li­ra­nje, Ca­me­ro­nov ru­ski ru­let i te­ški po­pu­li­zam na ko­ji su pa­li ma­hom sla­bi­je obra­zo­va­ni, ne­za­pos­le­ni i po­seb­no sta­ri­je sta­nov­niš­tvo. Uni­ja ni­je ni­kak­vo sa­vr­šens­tvo, i tre­ba je re­for­mi­ra­ti, po­seb­no us­ta­ja­lu bi­ro­kra­ci­ju. Tre­ba mi­je­nja­ti i od­nos ve­li­kih pre­ma ma­li­ma. Pu­no to­ga još tre­ba po­pra­vi­ti. Već sa­me re­ak­ci­je čel­ni­ka EU na is­hod bri­tan­skog re­fe­ren­du­ma po­ka­za­le su da su svi oni spa­va­li du­gi zim­ski san i da ih je sve sku­pa ovo ja­ko za­sko­či­lo. Otud sad i ta­ko hi­tre re­ak­ci­je. Bri­ta­ni­ja je sad su­oče­na s go­le­mim pro­ble­mi­ma. Ne sa­mo što će pre­tr­pje­ti znat­ne eko­nom­ske po­s­lje­di­ce ne­go će u pr­vom re­du do­ći po­li­tič­ke po­s­lje­di­ce. Škot­ska i Sje­ver­na Ir­ska da­le su do zna­nja da že­le i da­lje bi­ti u EU. To zna­či bez En­gle­ske i Wa­le­sa. Ne­kad svjet­ski im­pe­rij mo­gao bi do­ži­vje­ti po­vi­jes­ni krah! Fa­ra­ge i kom­pa­ni­ja u kam­pa­nji su pla­ši­li lju­de imi­gran­ti­ma, po­seb­no s is­to­ka Eu­ro­pe, me­đu ko­ji­ma pred­nja­če Po­lja­ci. Ia­ko su da­le­ko ve­ći pro­blem Bri­ta­ni­je imi­gran­ti iz nje­zi­nih ne­ka­daš­njih ko­lo­ni­jal­nih po­sje­da. Ali neg­dje je tre­ba­lo tra­ži­ti kriv­ce za vlas­ti­te pro­ble­me, pa su ih naš­li me­đu Po­lja­ci­ma i dru­gi­ma. Pa su lju­de oba­si­pa­li obe­ća­nji­ma ka­ko će mi­li­ju­ni fun­ti os­ta­ti u Bri­ta­ni­ji jer da ih ova­ko stal­no pljač­ka Bruxelles. Pa­ra­doks je u sve­mu da je pre­te­žit dio lju­di ko­ji su gla­so­va­li za iz­la­zak za­pra­vo pri­je to­ga do­bro pro­fi­ti­rao od tog is­tog EU! Ali su sad u svo­joj si­tu­aci­ji za­pri­je­či­li bo­lju bu­duć­nost no­vim ge­ne­ra­ci­ja­ma. Jer je gos­po­dar­stvo da­nas pi­ta­nje svih pi­ta­nja! Po­pu­li­zam en­gle­skih Fa­ra­ge­ova pre­ko no­ći je na ko­lje­na sru­šio bri­tan­sku eko­no­mi­ju. S ti­me da je to sa­mo po­če­tak, pi­ta­nje je ka­ko će se pro­ces da­lje ra­zvi­ja­ti, i ka­ko će se dalj­nji po­li­tič­ki pro­ce­si odra­ža­va­ti na gos­po­dar­stvo. Jed­no je si­gur­no, Bri­ta­ni­ja je pro­fi­ti­ra­la od EU, kao i EU od nje. Bri­ta­ni­ja sa­ma ne­će mo­ći la­ko da­lje, a EU će mo­ra­ti ići bez nje, jer to ni­je sa­mo pi­ta­nje op­s­tan­ka EU, to je pi­ta­nje op­s­tan­ka svih čla­ni­ca Uni­je na glo­bal­nom tržištu. Što bi zna­či­la jed­na ma­la po­lu­ra­zvi­je­na Hrvatska na tak­vom tržištu, iz­o­li­ra­na, iz­van svjet­skih to­ko­va, do­volj­na sa­ma se­bi? Baš ni­šta! Za ika­kav dalj­nji ra­zvoj tre­ba nam što ve­će slo­bod­no tr­ži­šte, sa­da europ­sko, a on­da i tran­sa­tlant­sko – SAD i EU. Bri­tan­ski poučak mo­ra bi­ti i naš, da se s po­pu­liz­mom ne smi­je igra­ti, i da je kraj­nje vri­je­me za pre­uzi­ma­nje od­go­vor­nos­ti. Dos­ta proš­los­ti! I tre­ba nam vod­stvo ko­je će u EU zna­ti bra­ni­ti na­še in­te­re­se, a ne sa­mo po­kor­no iz­vr­ša­va­ti tu­đe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.