Hrvatska Brexi­tom pri­je sve­ga gu­bi na vre­me­nu

Ima­mo tri mje­se­ca da sve do­ve­de­mo u red. Ako do­tad ne bu­de­mo ima­li tim i stra­te­gi­ju za re­for­me, opet će­mo skliz­nu­ti u re­ce­si­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Mi­lan A. Ra­čić

Zvo­na za uz­bu­nu zvo­ne u Lon­do­nu, Bruxel­le­su, Ber­li­nu, i Za­gre­bu. Bri­ne nas Brexit, ali raz­lo­zi za bri­gu su po­greš­ni. Pa­ni­ka nas hva­ta od po­mis­li da će se sma­nji­ti iz­no­si iz fon­do­va EU ko­ji se po­put bu­ji­ce tre­ba­ju sli­ti u škri­nje na­še Vla­de. Stra­hu­je­mo da će mo­bil­nost unu­tar EU pos­ta­ti stvar proš­los­ti. A bli­je­di i mo­guć­nost pri­klju­či­va­nja BiH, Sr­bi­je i Ma­ke­do­ni­je Eu­rop­skoj uni­ji. Ovi pro­ble­mi ne uli­je­va­ju na­du, ali pra­vi pro­blem za Hr­vat­sku – jest vri­je­me. Od ra­ta je proš­la 21 go­di­na. Od člans­tva u EU tri. Proš­lo je 7 mje­se­ci ot­ka­ko smo iz­gla­sa­li re­for­mis­tič­ku Vla­du. No, u na­šem do­mu i da­lje vla­da ne­red. Ima­li smo ne­ko­li­ko go­di­na ne­vje­ro­jat­ne eko­nom­ske sre­će – ne­za­pam­će­no ni­ske ka­ma­te i sa­mo­uni­šte­nje na­še naj­ve­će kon­ku­ren­ci­je u tu- riz­mu. Taj smo na­let sre­će is­ko­ris­ti­li kao pur pje­nu ka­ko bi­smo za­če­pi­li go­le­me ru­pe u na­šem oro­nu­lom eko­nom­skom mo­de­lu dok iz­bje­ga­va­mo zna­čaj­ne struk­tur­ne re­for­me. Sa­da nam po­nes­ta­je i vre­me­na i sre­će. Eko­no­mi­je Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva i EU ne­će se uru­ši­ti. Nji­hov će rast vje­ro­jat­no bi­ti us­po­ren, dok će fun­ta i eu­ro iz­gu­bi­ti na vri­jed­nos­ti. Ne­dvoj­be­no je da će s vre­me­nom pro­na­ći za­jed­nič­ki je­zik, ali ova ne­iz­vjes­nost utje­cat će na kre­dit­ni rej­ting Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva i čla­ni­ca EU, uklju­ču­ju­ći i Hr­vat­sku. En­gle­ska sre­diš­nja ban­ka i Eu­rop­ska sre­diš­nja ban­ka do­dat­no će sma­nji­ti ka­ma­te i pum­pa­ti još vi­še nov­ca u sus­tav ka­ko bi po­ku­ša­le do­sko­či­ti ste­za­nju eko­no­mi­je. Stra­te­gi­ja sma­nji­va­nja ka­ma­ta bit će pod ogrom­nim pri­ti­skom jer će do­ves­ti do do­dat­ne de­val­va­ci­je fun­te. Pri­tom je mo­guć po­rast in­fla­ci­je, a s ob­zi­rom na do­sa­daš­nja is­kus­tva – ta stra­te­gi­ja ne­će po­kre­nu­ti eko­no­mi­ju Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva i EU. Što će se za­tim do­go­di­ti? Ka­ma­te će po­ras­ti, a naš će kre­dit­ni rej­ting stag­ni­ra­ti ili do­dat­no pas­ti. Mo­že­mo na­ga­đa­ti što će se do­go­di­ti s Uje­di­nje­nim Kra­ljev­s­tvom i EU, ali na to ne mo­že­mo utje­ca­ti. Me­đu­tim, mo­že­mo pret­pos­ta­vi­ti da će po­ja­ča­ni pri­ti­sak na kre­dit­ni rej­ting i ka­mat­ne sto­pe ne­ga­tiv­no utje­ca­ti na hr­vat­sku eko­no­mi­ju. Ali na to mo­že­mo utje­ca­ti ako se do­bro pri­pre­mi­mo za na­do­la­ze­će iz­a­zo­ve. HDZ je u sta­nju šo­ka, ne­ma ni vo­đu ni smjer. Stran­ka po­ku­ša­va odr­ža­ti kon­tro­lu nad pro­mje­na­ma na vr­hu bez mno­go unu­tar­njeg ne­re­da, od­nos­no bez zna­čaj­nih iz­mje­na u člans­tvu, pro­gra­mu i u vr­hu stran­ke. SDP je već oba­vio tak­vu “pro­mje­nu bez pro­mje­na” i sa­da sje­di sa stra­ne i če­ka da nas po­nov­no po­ve­de ni­ka­mo. Most je u krat­ko­roč­nom uz­le­tu, ali je bio ključni ele­ment Ore­ško­vi­će­ve bes­cilj­ne kam­pa­nje “os­ta­ni­te mir­ni i nas­ta­vi­te vo­di­ti” ko­ja ni­je uro­di­la re­for­ma­ma. Brexit je za­pa­lio fi­tilj Hr­vat­ske. Ima­mo tri mje­se­ca da sve do­ve­de­mo u red. Ako do­tad ne bu­de­mo ima­li vje­ro­dos­toj­nog vo­đu, tim i stra­te­gi­ju za pro­vo­đe­nje struk­tur­nih re­for­mi bez od­go­de, po­nes­tat će nam vre­me­na i po­nov­no će­mo skliz­nu­ti u re­ce­si­ju, a ri­ski­ra­mo i ne­mo­guć­nost ot­pla­te du­go­va te još in­ten­ziv­ni­ji val od­la­ska mla­dih Hr­va­ta. Na­ši vo­đe mo­ra­ju pres­ta­ti raz­miš­lja­ti o os­ta­li­ma i fo­ku­si­ra­ti se na sre­đi­va­nje si­tu­aci­je u vlas­ti­tu do­mu, gdje nji­ho­ve od­lu­ke ne­što i zna­če.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.