S po­mo­ću mi­ne­ra­la hra­na se mo­že pro­čis­ti­ti od ke­mi­ka­li­ja

Dr. sc. Mir­sad Sa­di­ko­vić osmis­lio je i pa­ten­ti­rao pre­pa­ra­te s ak­tiv­nim si­li­ci­jem ko­ji iz tje­les­nih sta­ni­ca uk­la­nja­ju štet­ne tva­ri po­put tok­si­na, te­ških me­ta­la i mi­kro­ba

Vecernji list - Hrvatska - - Zdravlje - Iva­na Vo­do­ga­žec iva­na.vo­do­ga­zec@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ljud­sko ti­je­lo ima sta­ni­ce čis­ta­če za iz­ba­ci­va­nje štet­nih tva­ri, no tak­vih je tva­ri pre­vi­še Ovom teh­no­lo­gi­jom do­bi­va se hra­na ko­ja ne op­te­re­ću­je ni ljud­sko ti­je­lo ni oko­liš

U pro­izvod­nji hra­ne ko­ris­te se broj­ne ke­mi­ka­li­je, no pos­to­ji na­čin da se ve­ći­na njih uk­lo­ni pri­je ne­go što stig­nu do na­šeg ta­nju­ra

Ja­bu­ke se pr­ska­ju 20 pu­ta, a ja­go­de 22 pu­ta go­diš­nje da bi bi­le ve­će, ljep­še i du­lje za­dr­ža­le svje­ži­nu na­kon ber­be. Pri­je 45 go­di­na uz­goj pi­li­ća za pre­hra­nu tra­jao je 110 da­na, a da­nas tra­je tri­de­se­tak. Ta­ko dr. sc. Mir­sad Sa­di­ko­vić za­po­či­nje pri­ču o broj­nim ke­mi­ka­li­ja­ma ko­je se ko­ris­te u po­ljo­pri­vre­di i sto­čar­stvu, a ko­je i na­kon teh­no­lo­ških pro­ce­sa pre­ra­de hra­ne os­ta­ju u njoj kao ta­ko­zva­ne re­zi­due pa ih ta­ko uno­si­mo u ti­je­lo. U ljud­skom or­ga­niz­mu, do­du­še, pos­to­je vi­so­ko­učin­ko­vi­te sta­ni­ce-čis­ta­či za iz­ba­ci­va­nje štet­nih tva­ri, ali bu­du­ći da je u sva­kod­nev­noj pre­hra­ni sve vi­še re­zi­dua, na­še tje­les­ne sta­ni­ce ne stig­nu ih sve uk­lo­ni­ti i po­treb­na im je po­moć. U to­me su se naj­bo­lji­ma po­ka­za­li pri­rod­ni mi­ne­ra­li do­bi­ve­ni iz vul­kan­skih sti­je­na, objaš­nja­va dr. sc. Mir­sad Sa­di­ko­vić, vlas­nik tvrt­ke Vi­ri­disFarm ko­ja pro­izvo­di ino­va­tiv­ne pri­rod­ne pre­pa­ra­te za tre­ti­ra­nje bi­lja i do­dat­ke pre­hra­ni za ži­vo­ti­nje, a uskoro kre­će i s pro­izvod­njom do­da­ta­ka pre­hra­ni za lju­de. Pre­pa­ra­ti na ba­zi mi­kro­ni­zi­ra­nih čes­ti­ca ze­oli­ta i kal­ci­ta pro­izvo­de se teh­no­lo­gi­jom vi­bro­ak­tiv­nih mi­ne­ra­la (VAM) ko­ju je dr. sc. Sa­di­ko­vić osmis­lio i pa­ten­ti­rao kao je­dins­tve­nu u svi­je­tu. Mi­ne­ra­li su to­li­ko usit­nje­ni da iz­van­red­no br­zo pro­di­ru u sta­ni­ce “čis­te­ći” ih ta­ko da na se­be ve­žu štet­ne tva­ri (tok­si­ne, te­ške me­ta­le, mi­kro­be). Za mi­ne­ral­ne vi­bro­ak­tiv­ne pre­pa­ra­te ko­ji se ko­ris­te u po­ljo­pri­vre­di os­no­va je kal­ci­jev kar­bo­nat, a do­da­ci pre­hra­ni za lju­de i ži­vo­ti­nje te­me­lje se na odre­đe­noj vr­sti ze­oli­ta. To su vul­kan­ske sti­je­ne či­je je po­volj­no dje­lo­va­nje na zdravlje poz­na­to od dav­ni­na, a ši­ro­ko se ko­ris­te i u in­dus­trij­skim pro­ce­si­ma kao pro­čis­ta­či. Dr. sc. Mir­sad Sa­di­ko­vić pa­ten­ti­rao je teh­no­lo­gi­ju ko­jom se iz ze­oli­ta do­bi­va ak­tiv­ni si­li­cij u iz­u­zet­no sit­nim čes­ti­ca­ma ko­je mo­gu ući u tje­les­ne sta­ni­ce. Si­li­cij je, po­put an­ti­vi­rus­nog pro­gra­ma u ra­ču­na­lu, “tra­gač” za štet­nim tva­ri­ma te po­ma­že nji­ho­vu uk­la­nja­nju iz sta­ni­ca. – Ko­ri­šte­njem VAM teh­no­lo­gi­je pro­izvo­đa­či u Hr­vat­skoj mo­gu stvo­ri­ti pot­pu­no no­ve bren­do­ve pre­hram­be­nih kul­tu­ra (vo­ća i po­vr­ća) ili bi­lo ko­jeg mes­nog pro­izvo­da, te­me­lje­ne na zdra­vim prin­ci­pi­ma uz­go­ja, bez po­ve­ća­nja ci­je­ne uz­go­ja. VAM teh­no­lo­gi­jom do­bi­va se hra­na ko­ju pro­izvo­đač mo­že cer­ti­fi­ci­ra­ti kao eko ili or­gan­ski proizvod. Ta­ko u ko­nač­ni­ci i na obi­telj­ski stol do­la­zi hra­na ko­ja ne op­te­re­ću­je ni ljud­sko zdravlje ni oko­liš – ka­že dr. sc. Mir­sad Sa­di­ko­vić ko­ji se već 40 go­di­na ba­vi zdrav­ljem ži­vo­ti­nja i bi­lja­ka s ci­ljem po­bolj­ša­nja kva­li­te­te hra­ne, a po­s­ljed­njih 20 go­di­na in­ten­ziv­no pro­uča­va vi­bro­ak­tiv­ne mi­ne­ra­le. Sa­di­ko­vi­će­ve znans­tve­ne spoz­na­je pro­že­te su i obi­telj­skom li­ječ­nič­kom tra­di­ci­jom. Nje­gov pra­djed Sa­dik Sa­di­ko­vić 1928. go­di­ne na­pi­sao je le­gen­dar­nu knji­gu o lje­ko­vi­tom bi­lju “Na­rod­no zdravlje”. Pro­izvo­di do­bi­ve­ni VAM teh­no­lo­gi­jom već su, na­vo­di dr. sc. Sa­di­ko­vić, proš­li broj­na tes­ti­ra­nja na ov­la­šte­nim do­ma­ćim i svjet­skim ins­ti­tu­ti­ma, od Ins­ti­tu­ta “Ru­đer Bo­ško­vić” do Ins­ti­tu­ta za vi­no u Mon­t­pel­li­eru, a za nji­ho­vu pri­mje­nu za­in­te­re­si­ra­no je sve vi­še tvrt­ki ko­je se ba­ve po­ljo­pri­vre­dom, sto­čar­stvom i pro­izvod­njom hra­ne. – U su­rad­nji sa za­gre­bač­kim Ve­te­ri­nar­skim fa­kul­te­tom za­po­če­li smo po­ku­se u Mek­si­ku i Ukra­ji­ni. Mek­sič­ka tvrt­ka ko­ja ima 140.000 kra­va, na uzor­ku od njih go­to­vo ti­su­ću pra­tit će ka­ko naš do­da­tak hra­ni za ži­vo­ti­nje utje­če na kva­li­te­tu mli­je­ka. S tvrt­kom iz Ukra­ji­ne za­po­či­nje­mo naj­ve­ći po­kus ovak­ve vr­ste u svi­je­tu – do­da­tak hra­ni za ži­vo­ti­nje uzi­mat će 400.000 pi­li­ća. Na­ime, ova je tvrt­ka već is­ku­ša­la naš proizvod na ma­njem bro­ju pi­li­ća te se po­ka­za­lo da je kva­li­te­ta me­sa pu­no bo­lja, sa 60-70% ma­nje re­zi­dua (her­bi­ci­da i pes­ti­ci­da ko­ji os­ta­ju na ži­vo­tinj­skoj hra­ni te dru­gih tok­sič­nih ke­mi­ka­li­ja).

Sva­kod­nev­na pre­hra­na Da bi sve bi­lo ljep­še i du­lje os­ta­ja­lo svje­že, vo­će i po­vr­će pr­ska se i vi­še de­se­ta­ka pu­ta

dr. sc. Mir­sad Sa­di­ko­vić vlas­nik tvrt­ke Vi­ri­disFarm

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.