Pe­lud kao lje­ko­vi­ti do­da­tak pre­hra­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Zdravlje - Iva­na Vo­do­ga­žec iva­na.vo­do­ga­zec@ve­cer­nji.net ZAGREB

Pe­lud je bla­go­tvo­ran za pro­ba­vu, od to­ga da po­ma­že kod za­tvo­ra (op­s­ti­pa­ci­je) i pro­lje­va, do to­ga da olak­ša­va te­go­be kod či­ra na že­lu­cu Pe­lud se naj­češ­će spo­mi­nje kad je ri­ječ o aler­gi­ja­ma, no pe­lud ima i svo­ju do­bru stra­nu kao lje­ko­vi­ta i su­per­hra­nji­va na­mir­ni­ca. Pe­lud je iz­u­zet­no bo­gat bje­lan­če- vi­na­ma, ami­no­ki­se­li­na­ma i en­zi­mi­ma, kao i vi­ta­mi­ni­ma (A,B, C, D, E), mi­ne­ra­li­ma te po­li­fe­no­li­ma ko­ji ima­ju snaž­no an­ti­ok­si­da­tiv­no dje­lo­va­nje, šti­te­ći tje­les­ne sta­ni­ce od ošte­će­nja. Pe­lud ta­ko­đer dje­lu­je kao pri­rod­ni an­ti­bi­otik, a sma­tra se da je ko­ris­tan i u re­gu­la­ci­ji tje­les­ne te­ži­ne zbog vi­so­kog sa­dr­ža­ja le­ci­ti­na – po­seb­ne vr­ste mas­no­će ko­ja je ključ­na za mno­ge me­ta­bo­lič­ke pro­ce­se u or­ga­niz­mu, uklju­ču­ju­ći rav­no­te­žu ko­les­te­ro­la, i re­gu­la­ci­ju osje­ća­ja gla­di i si­tos­ti.

Pe­lud se ko­ris­ti i u li­je­če­nju pe­lud­nih aler­gi­ja, u spe­ci­fič­noj imu­no­te­ra­pi­ji ili hi­po­sen­zi­bi­li­za­ci­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.