Tje­les­no ak­tiv­na dje­ca pos­ti­žu bo­lji škol­ski us­pjeh

Vecernji list - Hrvatska - - Zdravlje -

Naj­no­vi­ja is­tra­ži­va­nja sku­pi­ne znans­tve­ni­ka s ne­ko­li­ko sve­uči­li­šta po­ka­zu­ju da tje­les­na ak­tiv­nost po­zi­tiv­no utje­če na kog­ni­tiv­ne spo­sob­nos­ti dje­ce i mla­dih. Is­tra­ži­va­nje pro­ve­de­no na Sve­uči­li­štu u Pit­t­sbur­g­hu po­ka­za­lo je da su tje­les­no ak­tiv­na dje­ca su­pe­ri­or­ni­ja u kog­ni­tiv­nim spo­sob­nos­ti­ma i škol­skom us­pje­hu u od­no­su na dje­cu ko­ja ni­su tje­les­no ak­tiv­na. Po­ru­ka je ovo i Ki­ne­zi­olo­škog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu, a raz­dob­lje na­kon za­vr­šet­ka ško­le ide­al­no je za po­če­tak ja­če tje­les­ne ak­tiv­nos­ti kod dje­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.