Slič­no je bi­ti mo­del i po­du­zet­ni­ca, za obo­je tre­ba pu­no tru­da i vre­me­na

Ma­ne­ken­ke u mi­ro­vi­ni po­kre­nu­le su vlas­ti­ti po­sao ko­ji su po­ve­za­le s mo­dom

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Iva.kor­dic@ve­cer­nji.net

Kris­ti­na Ša­li­no­vić otvo­ri­la je fri­zer­ski sa­lon, He­le­na Šo­par po­kre­nu­la mod­nu mar­ku, Ani­ta Du­jić iz­ra­đu­je na­kit, a Lej­la Fi­li­po­vić ima du­ćan Iva Kor­dić Kris­ti­na, He­le­na, Lej­la i Ani­ta če­ti­ri su da­me ko­ji­ma je, osim us­pješ­ne ma­ne­ken­ske ka­ri­je­re, za­jed­nič­ko i to što su ‘obje­si­le štik­le o klin’ i svo­ju in­s­pi­ra­ci­ju us­mje­ri­le u no­ve pos­lov­ne vo­de.

Sni­ma­nja sa­mo iz gu­šta

Iz­ra­da na­ki­ta, tr­go­vi­na odje­ćom, fri­zer­ski sa­lon i vlas­ti­ti mod­ni di­zajn... Od mod­nog se svi­je­ta ove umi­rov­lje­ne ma­ne­ken­ke ni­su u pot­pu­nos­ti uda­lji­le, već su ste­če­na zna­nja pre­to­či­le u dru­gi po­sao. U cen­tru Za­gre­ba sti­li­zi­ra­nje ko­se doš­lo je na no­vu ra­zi­nu za­hva­lju­ju­ći ide­ji biv­še ma­ne­ken­ke Kris­ti­ne Ša­li­no­vić. Na­kon što je, ka­ko i sa­ma ka­že, u vi­so­koj mo­di pos­ti­gla naj­vi­še što je mo­gla, od­lu­či­la je za­ko­ra­či­ti u po­du­zet­nič­ke vo­de. Kris­ti­na je fri­zer­ske stru­ke, za ko­ju se od­lu­či­la iz lju­ba­vi, pa je sa­lon bio lo­gi­čan ko­rak. Dok se ba­vi­la mo­de­lin­gom, mno­go je na­uči­la od svjet­skih fri­ze­ra te zna­nje pre­ni­je­la u Fen bar. U sa­lo­nu ne nu­de kla­sič­ne fri­zer­ske us­lu­ge, već se ba­ve sti­li­zi­ra­njem i nje­gom ko­se. Ia­ko je bi­la vr­lo tra­že­no ma­ne­ken­sko li­ce, toj se ka­ri­je­ri ne bi vra­ti­la. – Imam 26 go­di­na i bit­ni­ji su mi pos­lo­vi ko­ji će me odr­ža­va­ti do kra­ja ži­vo­ta. Na­pra­vi­la bih ne­ko sni­ma­nje se­bi za gušt, no kad si u mi­ro­vi­ni, u mi­ro­vi­ni si – is­ti­če te do­me­će da su po­du­zet­nič­ka ka­ri­je­ra i mo­de­ling slič­ni jer oba pos­la zah­ti­je­va­ju mno­go ulo­že­nog tru­da, a os­tav­lja­ju ma­lo slo­bod­nog vre­me­na. – Kad bih bi­ra­la iz­me­đu ma­ne­kens­tva i po­du­zet­niš­tva, iz­a­bra­la bih po­du­zet­niš­tvo. Jer znam da ću, kao po­du­zet­ni­ca, jed­nog da­na ima­ti slo­bod­no vri­je­me te ne­ću ovi­si­ti sa­mo o pos­lu – za­klju­ču­je Kris­ti­na. Dru­ga ma­ne­ken­ka ko­ja je na stra­nu sta­vi­la ma­ne­ken­sku ka­ri­je­ru jest Ani­ta Du­jić. Bu­du­ći da ni­je us­pje­la pro­na­ći na­kit ko­ji bi je za­do­vo­ljio, od­lu­či­la je iz­ra­đi­va­ti vlas­ti­ti. Na­kit iz­ra­đen od sit­nih ko­ma­da sre­bra, ko­ra­lja i slat­ko­vod­nih bi­se­ra na­zva­la je Ju­no, a spa­ja dvi­je su­prot­nos­ti: kla­si­ku i trend. Di­plo­mi­ra­la je na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu pa joj po­du­zet­nič­ka ka­ri­je­ra ni­je stra­na, a to po­ka­zu­je i us­pješ­nost nje­zi­ne mod­ne li­ni­je. – Na­kit pred­stav­lja sre­ću i bla­gos­ta­nje, a glav­na mu je po­ru­ka da odre­đe­ne stva­ri utje­ču na naš tok mis­li i tje­ra­ju nas da bu­de­mo po­zi­tiv­ni – is­ti­če Ani­ta. Već dvi­je go­di­ne mod­nu tr­go­vi­nu vo­di biv­ša Miss Hr­vat­ske Lej­la Fi­li­po­vić. Ide­ja o otva­ra­nju tr­go­vi­ne dr­ža­la ju je du­go vre­me­na, no ni­kad ni­je bi­lo pra­vo vri­je­me za to. Ipak, stva­ri su doš­le na svo­je te je s vjen­ča­nom ku­mom is­pu­ni­la svo­ju že­lju. Ia­ko je pret­pos­ta­vi­la što je če­ka, ni­je mis­li­la da je bi­ro­kra­ci­ja to­li­ko zah­tjev­na.

Spoj ses­trin­skih raz­li­ka

– Kod nas je to ja­ko kom­pli­ci­ra­no. U sa­mom star­tu pu­no stva­ri ko­či i sma­tram ka­ko bi lju­di­ma na po­čet­ku biz­ni­sa tre­ba­lo da­ti vi­še po­ti­ca­ja – objaš­nja­va Lej­la. Ipak, ohra­bri­la se i po­zi­tiv­nim sta­vom us­pje­la prev­la­da­ti pre­pre­ke. U svo­joj ro­man­tič­noj mod­noj oazi obav­lja mno­go ulo­ga, od pro­da­va­či­ce do di­rek­to­ri­ce, a svat­ko, bez ob­zi­ra na stil odi­je­va­nja i dob, mo­že pro­na­ći ne­što za se­be, bi­lo da je ri­ječ o pos­lov­noj ili ve­čer­njoj pri­li­ci. Da ži­vot na re­la­ci­ji Hrvatska – New York – Lon­don mo­že re­zul­ti­ra­ti i mod­nom ko­lek­ci­jom, po­ka­za­le je He­le­na Šo­par ko­ja je sa ses­trom Ta­ma­rom po­kre­nu­la li­ni­ju SOPAR. Od 19. je go­di­ne ra­di­la s ve­li­kim mod­nim ime­na pa je i sa­ma od­lu­či­la kre­nu­ti u tom smje­ru. U po­čet­ku je ra­di­la u ti­ši­ni i ljubav pre­ma di­zaj­nu ču­va­la za se­be. Ipak, na­kon če­ti­ri go­di­ne, spoj mi­ra rod­ne No­va­lje i užur­ba­nos­ti New Yor­ka te am­bi­ci­oz­nos­ti Lon­do­na ugle­dao je svje­tlo da­na. Osim opreč­nos­ti gra­do­va, in­s­pi­ra­ci­ja je bi­la i raz­li­ka u ses­trin­skim ka­rak­te­ri­ma. Ca­su­al i chic He­le­nin stil te Ta­ma­ri­na ele­gan­ci­ja i pro­fi­nje­nost re­zul­ti­ra­li su no­si­vom ko­lek­ci­jom, kao kru­nom de­se­to­go­diš­nje ma­ne­ken­ske ka­ri­je­re.

Ani­ta Du­jić Lej­la Fi­li­po­vić Go­di­na­ma je sa­nja­la da otvo­ri mod­ni du­ćan, a biv­šoj mi­si­ci na­po­kon je to i us­pje­lo. Sa­da joj ni­je te­ško obav­lja­ti sve što tre­ba, bi­ti pro­da­va­či­ca i di­rek­to­ri­ca

Lje­po­ti­ca iz­ra­đu­je sre­br­ni na­kit ko­ji kom­bi­ni­ra s ko­ra­lji­ma i slat­ko­vod­nim bi­se­ri­ma pod na­zi­vom Ju­no

Kris­ti­na Ša­li­no­vić No­si­la je re­vi­je naj­ve­ćih svjet­skih di­zaj­ne­ra, kra­si­la stra­ni­ce Vo­gu­ea, a sad se po­sve­ti­la fri­zer­skom sa­lo­nu jer tu vi­di bu­duć­nost

He­le­na Šo­par Sa ses­trom Ta­ma­rom (li­je­vo) slav­na ma­ne­ken­ka po­kre­nu­la je mod­nu li­ni­ju Sopar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.