Vi­še ne kri­ju ve­zu – Don­na po­zi­ra­la s no­vim deč­kom

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

nom ži­vo­tu, sim­pa­tič­na pje­va­či­ca nam je priz­na­la ka­ko joj se pr­vi put na tom pla­nu do­go­di­lo jed­no ne­vje­ro­jat­no iskus­tvo, ali de­ta­lje ne že­li ot­kri­va­ti. – Pri­je sve­ga že­lim ko­nač­no di­plo­mi­ra­ti i on­da di­plo­mu da­ti ma­mi da je ču­va. Po­sve­tit ću se ra­du na se­bi, i fi­zič­ki i psi­hič­ki. Ra­dit ću na pje­va­nju, glu­mi i ple­su. Ne­mam na­mje­ru od­la­zi­ti iz Hr­vat­ske. Pos­to­ji ci­je­la stru­ja mla­dih ko­ja, kao ja, mis­li da ima za­što os­ta­ti. Va­ni si uvi­jek stra­nac, a ov­dje ima pu­no mo­guć­nos­ti, sa­mo tre­ba ima­ti cilj i ne odus­ta­ja­ti – za­klju­či­la je Ma­ja Ba­ja­mić.

Na­ša te­ni­sa­či­ca Don­na Ve­kić na­po­kon je od­lu­či­la pre­ki­nu­ti šu­ška­nja i jav­no priz­na­ti da lju­bi švi­car­skog te­ni­sa­ča Sta­nis­la­sa Wawrin­ka. Par se po­ja­vio za­jed­no na par­tyju uoči ovo­go­diš­njeg Wim­ble­do­na i bez za­dr­ške po­zi­ra­li su fo­to­gra­fi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.