Hr­va­ti­ma tur­nir u Cr­noj Go­ri, Sr­bi­ma Svjet­ska li­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - (af)

Hrvatska va­ter­pol­ska vr­sta na opro­šta­ju od tur­ni­ra u Her­ceg No­vo­me (ko­jim je pros­lav­lje­na 90. go­diš­nji­ca do­ma­ćeg Ja­dra­na) po­bi­je­di­la je Špa­njol­sku sa 8:7 i ta­ko za­vr­ši­la na­tje­ca­nje s dvi­je po­bje­de i jed­nim po­ra­zom. No, ka­ko je Cr­na Go­ra na­kon to­ga, po­ma­lo ne­oče­ki­va­no, do­ži­vje­la po­raz od Ma­đar­ske sa 7:11 i ta­kav uči­nak na­ših bio je do­vo­ljan za osva­ja­nje tur­ni­ra. A na­ši naj­ve­ći ri­va­li po­s­ljed­njih go­di­na, va­ter­po­lis­ti Sr­bi­je, ni­su pro­pus­ti­li pri­li­ku osvo­ji­ti za­vr­š­ni tur­nir Svjet­ske li­ge u Ki­ni. U fi­nal­nom dvo­bo­ju is­toč­ni su su­sje­di po­bi­je­di­li Ame­ri­kan­ce s 10:6. Za bron­cu: Grč­ka – Ita­li­ja 11:7.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.