Bac­ca do­nio Ko­lum­bi­ji me­da­lju na­kon 15 go­di­na

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Ko­lum­bi­ja je s mi­ni­mal­nih 1:0 po­bi­je­di­la SAD i osvo­ji­la tre­će mjes­to na Co­pa Ame­ri­ci. Tre­nu­tak od­lu­ke do­go­dio se u 31. mi­nu­ti, ka­da je je­di­ni gol na utak­mi­ci za­bio na­pa­dač Mi­la­na Bac­ca. Bi­la je to li­je­pa ak­ci­ja Ko­lum­bi­ja­ca u ko­joj je Ja­mes sjaj­no pro­igrao Ari­asa na des­nu stra­nu, a on je vra­tio u sre­di­nu, odak­le je Bac­ca iz bli­zi­ne uba­cio u mre­žu. Ame­ri­kan­ci su naj­bli­že iz­ne­na­đe­nju bi­li u 62. mi­nu­ti ka­da je Bob­by Wo­od udar­cem s 13-14 me­ta­ra uz­dr­mao vrat­ni­cu. Ova bron­ca pr­va je me­da­lja za Ko­lum­bi­ju na Co­pa Ame­ri­ci pos­li­je 15 go­di­na. Te 2001. osvo­ji­li su zla­to po­bi­je­div­ši u fi­na­lu Mek­si­ko s 1:0.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.