Či­lić: Po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne če­t­vr­t­fi­na­le, sad bih mo­gao i vi­še

Oba­vio sam do­bre pri­pre­me. Iva­ni­še­vić i ja smo is­prav­lja­li ne­ke ne­dos­tat­ke iz me­ča s Mur­rayem

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - An­ton Fi­lić an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Zbog Brexi­ta i pa­da fun­te, na­gra­da po­bjed­ni­ku ko­ja iz­no­si dva mi­li­ju­na fun­ti pre­ko no­ći je pa­la s tri na 2,72 mi­li­ju­na ame­rič­kih do­la­ra U su­bo­tu je u Lon­do­nu i služ­be­no pred­stav­lje­na Fon­da­ci­ja Ma­ri­na Či­li­ća. Nje­zi­ni ci­lje­vi su, ot­kri­va nam naš naj­bo­lji te­ni­sač, pot­po­ra obra­zov­nim pro­jek­ti­ma ka­ko bi se mla­di­ma omo­gu­ći­la škol­ska i sve­uči­liš­na na­obraz­ba, do­dje­la ško­la­ri­na i sti­pen­di­ja, or­ga­ni­zi­ra­nje i vo­đe­nje ra­di­oni­ca, se­mi­na­ra, ko­nven­ci­ja i kon­gre­sa te os­ta­lih pro­gra­ma na do­ma­ćoj i me­đu­na­rod­noj ra­zi­ni.

I Hen­man pru­žio po­dr­šku

U res­to­ra­nu An­gler tom se pri­go­dom oku­pi­lo pro­bra­no druš­tvo pos­lov­nih lju­di te biv­ših i sa­daš­njih te­ni­sa­ča me­đu ko­ji­ma su bi­li i Tim Hen­man, Goran Iva­ni­še­vić, Ivan Lju­bi­čić, Ma­rin Dra­ga­nja, Bra­ni­mir Hor­vat... Ma­rin i nje­go­va dje­voj­ka Kris­ti­na Mil­ko­vić bi­li su iz­vr­s­ni do­ma­ći­ni, a na Kris­ti­nu će pas­ti i naj­ve­ći te­ret vo­đe­nja Fon­da­ci­je. Ras­po­lo­že­nje je ma­lo pok­va­rio po­raz hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je na EP-u u Fran­cu­skoj, ali ži­vot ide da­lje. – Baš ni­smo ima­li sre­će. U Lon­do­nu su svi bi­li im­pre­si­oni­ra­ni igrom hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je i mno­gi su je vi­dje­li u fi­na­lu, ali sport je ta­kav – ka­že Ma­rin. Da, sport je ta­kav. Po­ne­kad na­iz­gled ne­pra­ve­dan... No, vra­ti­mo se te­ni­su. Ma­rin ka­že da Wim­ble­don do­če­ku­je mak­si­mal­no spre­man: – Oba­vio sam do­is­ta ja­ko do­bre pri­pre­me. Naj­važ­ni­je je da sam zdrav i da se osje­ćam od­lič­no. Nas­tu­pom na tur­ni­ru u Qu­een’su mo­gu bi­ti sa­svim za­do­vo­ljan, odi­grao sam ne­ko­li­ko jak odo­brih me­če­va, ai u dvo­bo­ju s Mur­rayem ko­ji sam iz­gu­bio pru­žio sam do­bru igru. Taj meč mi je uka­zao na ne­ke ne­dos­tat­ke, na is­prav­lja­nju ko­jih smo Go­ra­ni ja ra­di­li na tre­nin­zi­ma u tjed­nu uoči Wim­ble­do­na. Vje­ru­jem da sam u do­broj for­mi i na­dam se da ću od sa­mog po­čet­ka za­igra­ti do­bro. Ne­ću kri­ti da se na­dam ve­li­kom re­zul­ta­tu. Po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne sti­zao sam do če­t­vr­t­fi­na­la, ta­ko da vje­ru­jem da i ove go­di­ne mo­gu po­no­vi­ti sli­čan re­zul­tat ili čak i bo­lji – op­ti­mis­ti­čan je 27-go­diš­nji Me­đu­go­rac ko­ji će ove go­di­ne u Wim­ble­do­nu bi­ti u ulo­zi de­ve­tog no­si­te­lja.

Baker sa šti­će­nim ren­kin­gom

U pr­vom ko­lu če­ka ga 31-go­diš­nji Ame­ri­ka­nac Bri­an Baker, 595. te­ni­sač svi­je­ta (nas­tu­pa sa za­šti­će­nim ren­kin­gom). Bit će to nji­hov pr­vi su­sret. – Baker je igrač ko­ji je po­s­ljed­njih go­di­na bio čes­to oz­li­je­đen i zbog to­ga je pu­no iz­bi­vao s To­ura. No, kad je već na Grand Slam tur­ni­ru, za­si­gur­no ima i kva­li­te­tu za to. Na­rav­no, na­dam se pro­la­sku u dru­go ko­lo. Svi zna­mo ka­ko je, po­seb­no na Grand Slam tur­ni­ri­ma, važ­no već od pr­vog ko­la kre­nu­ti mak­si­mal­no oz­bilj­no i usre­do­to­če­no. Sva­ki meč mo­že bi­ti ja­ko zah­tje­van ta­ko da ću od pr­vog po­ena za­igra­ti mak­si­mal­no an­ga­ži­ra­no – od­lu­čan je Či­lić je­dan od čak osme­ro hr­vat­skih pred­stav­ni­ka u po­je­di­nač­noj kon­ku­ren­ci­ji ovo­go­diš­njeg Wim­ble­do­na. Nje­gov su­gra­đa­nin i pri­ja­telj Ivan Do­dig za su­par­ni­ka će ima­ti Če­ha Tomáša Ber­dyc­ha, de­ve­tog te­ni­sa­ča svi­je­ta, s ko­jim ima je­dan po­raz (Chen­nai, 2011.), dok se 37-go­diš­nji Ivo Kar­lo­vić i 19-go­diš­nji Bor­na Ćo­rić sas­ta­ju me­đu­sob­no. U žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji Mir­ja­na Lu­čić-Ba­ro­ni sas­ta­je se s 19. no­si­te­lji­com, Slo­va­ki­njom Do­mi­ni­kom Ci­bul­ko­vom (osvo­ji­la Eas­t­bo­ur­ne), Ana Ko­njuh s de­set go­di­na sta­ri­jom (18-28) Ta­li­jan­kom Ka­rin Knapp, 90. igra­či­com svi­je­ta (Ana je 107.), a Don­na Ve­kić za su­par­ni­cu ima pe­te­ros­tru­ku po­bjed­ni­cu Wim­ble­do­na Ve­nus Wil­li­ams. Svi oče­ku­ju da će se me­đu te­ni­sa­či­ma naj­ve­ća bor­ba vo­di­ti iz­me­đu No­va­ka Đo­ko­vi­ća (ko­ji tre­nu­tač­no dr­ži naslove na sva če­ti­ri Grand Slam tur­ni­ra) i do­ma­ćeg adu­ta An­dyja Mur­raya. I jed­na za­nim­lji­vost: zbog Brexi­ta i pa­da fun­te na­gra­da po­bjed­ni­ku pa­la je s tri na 2,72 mi­li­ju­na USD.

Kre­nu­la Či­li­će­va fon­da­ci­ja Na pred­stav­lja­nju u Lon­do­nu hr­vat­ski tro­list – Ivan Lju­bi­čić, Ma­rin Či­lić i Goran Iva­ni­še­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.