Vi­še se ne bo­ji Zi­ke: Pau Ga­sol ipak ide u Rio

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Ko­šar­kaš NBA mom­ča­di Chi­ca­go Bul­l­sa Pau Ga­sol pris­tao je nas­tu­pi­ti u dre­su špa­njol­ske re­pre­zen­ta­ci­je na Olim­pij­skim igra­ma u Rio de Ja­ne­iru. Dva me­tra i 13 cen­ti­me­ta­ra vi­so­ki Ka­ta­lo­nac je po­čet­kom svib­nja do­veo u pi­ta­nje svoj nas­tup na OI zbog opas­nos­ti od vi­ru­sa Zi­ka, ali je u su­bo­tu za sport­ski list Mar­ca ka­zao ka­ko mu je na­mje­ra bra­ni­ti bo­je Špa­njol­ske u Ri­ju od 5. do 21. ko­lo­vo­za. – Mo­ja je od­go­vor­nost bi­la upo­zo­ri­ti na opas­nost od vi­ru­sa Zi­ka jer je to vr­lo oz­bi­ljan pro­blem, ali mo­ja od­go­vor­nost je i bi­ti sa špa­njol­skom re­pre­zen­ta­ci­jom, na Olim­pij­skim igra­ma – ka­zao je 35-go­diš­nji Ga­sol.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.