Josip Bi­le­tić te­ška­ški europ­ski pr­vak

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Dra­žen Braj­dić

Već je u pr­voj run­di na­tje­rao Josip su­ca u rin­gu da bro­ji pro­tiv­ni­ku Slac­h­c­hi­ni­nu pa je ko­nač­na od­lu­ka bo­dov­nim su­ci­ma bi­la olak­ša­na dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net Či­ni se da za hr­vat­ski boks do­is­ta sti­žu ne­ka bo­lja vre­me­na. Na­kon Di­ne Man­so­ura (2009.) i Lu­ke Plan­ti­ća (2014.), Hrvatska po­no­vo ima bok­sač­kog pr­va­ka Eu­ro­pe u mla­đim uz­ras­ti­ma. Ovaj put to je član Bok­sač­kog klu­ba Za­dar Josip Bi­le­tić, sta­si­ta mom­či­na s Vi­ra od 198 cm i 107 ki­lo­gra­ma. I sa sa­mo 16 go­di­na. A 16. ro­đen­dan Josip je pros­la­vio pri­je šest da­na u Ka­po­sváru gdje je i osvo­jio zla­to u ka­te­go­ri­ji pre­ko 80 ki­lo­gra­ma. Na­kon što je na­ni­zao po­bje­de nad te­ška­ši­ma iz Ukra­ji­ne, Bje­lo­ru­si­je, Aus­tri­je i Ru­si­je. A u fi­nal­noj bor­bi već u pr­voj run­di na­tje­rao je Josip su­ca u rin­gu da bro­ji pro­tiv­ni­ku Slac­h­c­hi­ni­nu pa je ko­nač­na od­lu­ka bo­dov­nim su­ci­ma ti­me bi­la olak­ša­na. Kroz tur­nir, Bi­le­ti­ća je vo­dio Dra­gan Vi­da­jić, ujed­no i nje­gov klup­ski tre­ner, a iz­nim­no za­do­volj­stvo da mu oko vra­ta ovje­si zlat­nu me­da­lju imao je pred­sjed­nik Hr­vat­skog bok­sač­kog sa­ve­za Bo­no Boš­njak, čo­vjek ko­ji je svo­jim an­ga­žma­nom i pre­uzi­ma­njem na­ci­onal­nog sa­ve­za pre­po­ro­dio hr­vat­ski boks. Čuv­ši što se do­ga­đa u Ma­đar­skoj, Boš­njak je u Ka­po­svár do­ju­rio iz Ba­kua, sa sjed­ni­ce Iz­vr­š­nog od­bo­ra Europ­skog bok­sač­kog sa­ve­za. Boš­nja­ka i nje­go­ve su­rad­ni­ke obra­do­va­la je i bron­ča­na me­da­lja Bro­đa­ni­na Ga­bri­ela Ve­oči­ća (63 kg), si­na iz­bor­ni­ka Pe­re Ve­oči­ća, ina­če biv­šeg hr­vat­skog re­pre­zen­ta­tiv­ca. No­vi europ­ski pr­vak di­je­te je iz do­se­lje­nič­ke obi­te­lji iz Vi­te­za. Za­jed­no s ro­di­te­lji­ma, ta­tom Rat­kom i maj­kom Ivan­kom, pe­te­ro bra­će i jed­nom ses­trom, pri­je šest go­di­na pre­se­lio se iz Vi­te­za na Vir. A on­dje Bi­le­ti­ći dr­že ma­li obi­telj­ski res­to­ran Vla­šić­ka ku­ća u ko­jem će, ka­ko ka­že ta­ta Rat­ko, Josip već od da­nas po­ma­ga­ti kao što je to či­nio i do­sad. Do ovo­ga Jo­si­po­va zlata, naj­us­pješ­ni­ji spor­taš u obi­te­lji Bi­le­tić bio je sta­ri­ji brat Ma­rin ko­ji na tek­sa­škom So­ut­hern Na­za­re­ne Uni­ver­sityju kao nji­hov sti­pen­dist igra ame­rič­ki no­go­met. – Prem­da bi Bi­le­tić po go­di­na­ma (16) u dru­gim bo­ri­lač­kim spor­to­vi­ma bio zvan ka­de­tom, u bok­su to zo­vu ju­ni­ori­ma, pa se Man­so­ur i Plan­tić za­pra­vo vo­de kao mla­đe­se­ni­or­ski pr­va­ci kon­ti­nen­ta – objas­nio nam je glav­ni taj­nik HBS-a Mar­ko Ma­ro­vić. Bi­lo ka­ko bi­lo, naš naj­bo­lji bok­sač Fi­lip Hr­go­vić, te­škaš ko­ji se spre­ma za od­la­zak u pro­fe­si­onal­ce, do­bio je na­s­ljed­ni­ka ko­ji bi za ko­ju go­di­nu mo­gao jed­na­ko kao on do­mi­ni­ra­ti do­ma­ćom sce­nom ta­ko­zva­nog ama­ter­skog bok­sa. Na te­me­lju Za­ko­na o fi­nan­ci­ra­nju jav­nih po­tre­ba u kul­tu­ri („Na­rod­ne no­vi­ne“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te čla­na­ka 2., 3., 4. i 5. Pra­vil­ni­ka o iz­bo­ru i ut­vr­đi­va­nju pro­gra­ma jav­nih po­tre­ba u kul­tu­ri („Na­rod­ne no­vi­ne“, broj 55/16) Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske objav­lju­je

I. U pro­ra­ču­nu Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske osi­gu­ra­va­ju se sred­stva za jav­ne po­tre­be u kul­tu­ri, a to su dje­lat­nos­ti u kul­tu­ri, ak­tiv­nos­ti, ma­ni­fes­ta­ci­je i pro­jek­ti u kul­tu­ri od in­te­re­sa za Re­pu­bli­ku Hr­vat­sku. Od in­te­re­sa za Re­pu­bli­ku Hr­vat­sku sma­trat će se pro­gra­mi i pro­jek­ti ko­ji hr­vat­sku kul­tu­ru stav­lja­ju u europ­ski kon­tekst, pro­mi­ču in­ter­kul­tur­ni di­ja­log, ra­zvoj ci­vil­no­ga druš­tva, ko­ji su struč­no ute­me­lje­ni, vi­so­ke ra­zi­ne kva­li­te­te, eko­no­mič­ni, pro­fi­li­ra­ni u od­no­su na os­nov­nu dje­lat­nost or­ga­ni­za­to­ra te oni ko­ji se odvi­ja­ju kon­ti­nu­ira­no. Pra­vo pod­no­še­nja pro­gra­ma na te­me­lju Po­zi­va ima­ju sa­mos­tal­ni umjet­ni­ci, umjet­nič­ke or­ga­ni­za­ci­je, us­ta­no­ve u kul­tu­ri, udru­ge, prav­ne i fi­zič­ke oso­be ko­je obav­lja­ju dje­lat­nost u kul­tu­ri, kao i prav­ne i fi­zič­ke oso­be za po­tre­be za­šti­te i oču­va­nja kul­tur­nih do­ba­ra i ar­he­olo­ške ba­šti­ne. II. U pro­gram jav­nih po­tre­ba u kul­tu­ri Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske za 2017. go­di­nu, u skla­du sa Za­ko­nom o fi­nan­ci­ra­nju jav­nih po­tre­ba u kul­tu­ri i Pra­vil­ni­kom o iz­bo­ru i ut­vr­đi­va­nju pro­gra­ma jav­nih po­tre­ba u kul­tu­ri te ocje­nom iz­vr­še­nja ve­za­nom uz do­sa­daš­nje obve­ze pre­ma Mi­nis­tar­stvu kul­tu­re, uvr­stit će se pro­gra­mi: - ins­ti­tu­ci­onal­ne pot­po­re (re­do­vi­te dje­lat­nos­ti) stru­kov­nih udru­ga u kul­tu­ri; - dram­ske i ples­ne umjet­nos­ti te iz­ved­be­nih umjet­nos­ti; - glaz­be i glaz­be­no-scen­ske umjet­nos­ti; - kul­tur­no-umjet­nič­kog ama­te­riz­ma (glaz­be­nog i fol­k­lor­nog); - vi­zu­al­nih umjet­nos­ti, li­kov­nih mo­no­gra­fi­ja, di­zaj­na i ar­hi­tek­tu­re; - ino­va­tiv­nih umjet­nič­kih i kul­tur­nih prak­si; - knjiž­nič­ne dje­lat­nos­ti; - pot­po­re iz­da­va­nju knji­ga; - iz­da­va­nja ča­so­pi­sa i elek­tro­nič­kih pu­bli­ka­ci­ja; - knji­žev­nih ma­ni­fes­ta­ci­ja i nas­tu­pa na saj­mo­vi­ma knji­ga; - knji­žev­nih pro­gra­ma u knji­ža­ra­ma; - ar­hiv­ske dje­lat­nos­ti; - mu­zej­sko-ga­le­rij­ske dje­lat­nos­ti; - za­šti­te i oču­va­nja ar­he­olo­ške ba­šti­ne; - za­šti­te i oču­va­nja ne­po­kret­nih kul­tur­nih do­ba­ra; - za­šti­te i oču­va­nja po­kret­nih kul­tur­nih do­ba­ra; - za­šti­te i oču­va­nja ne­ma­te­ri­jal­nih kul­tur­nih do­ba­ra; - di­gi­ta­li­za­ci­je u ar­hiv­skoj, knjiž­nič­noj i mu­zej­skoj dje­lat­nos­ti; - me­đu­na­rod­ne kul­tur­ne su­rad­nje; - iz­grad­nje, odr­ža­va­nja i opre­ma­nja us­ta­no­va kul­tu­re; - na­ba­ve in­for­ma­tič­ke opre­me. Kao po­seb­ni na­tje­ča­ji u ok­vi­ru pro­gra­ma jav­nih po­tre­ba u kul­tu­ri Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske za 2017. go­di­nu ras­pi­sat će se na­tje­ča­ji za ot­kup vri­jed­nih knji­ga, po­ti­ca­nje knji­žev­no­ga stva­ra­laš­tva, do­dje­lu sti­mu­la­ci­ja za naj­bo­lja os­tva­re­nja na po­dru­čju knji­žev­no­ga stva­ra­laš­tva, za pro­gra­me pro­midž­be knji­ge i či­ta­nja, po­ti­ca­nje glaz­be­nog i dram­skog stva­ra­laš­tva, po­du­zet­niš­tvo u kul­tu­ri. III. Jav­ne us­ta­no­ve i dru­ge prav­ne oso­be ko­ji­ma je os­ni­vač ili su­os­ni­vač Re­pu­bli­ka Hrvatska ko­je pri­jav­lju­ju pro­gra­me jav­nih po­tre­ba u kul­tu­ri duž­ne su u pri­lo­zi­ma dos­ta­vi­ti stra­te­ški plan us­ta­no­ve. Stra­te­ški su plan duž­ne dos­ta­vi­ti i stru­kov­ne udru­ge u kul­tu­ri ko­je se pri­jav­lju­ju za pro­gra­me ins­ti­tu­ci­onal­ne pot­po­re (re­do­vi­te dje­lat­nos­ti) stru­kov­nih udru­ga u kul­tu­ri. Umjet­nič­ke or­ga­ni­za­ci­je i udru­ge ko­je pri­jav­lju­ju pro­gra­me jav­nih po­tre­ba u kul­tu­ri duž­ne su u pri­lo­zi­ma dos­ta­vi­ti iz­va­dak iz Re­gis­tra ne­pro­fit­nih or­ga­ni­za­ci­ja (pre­uze­ti sa stra­ni­ce Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja ht­tp://www.mfin.hr/hr/re­gis­tar-npf). Pred­la­ga­te­lji pro­gra­ma elek­tro­nič­kih pu­bli­ka­ci­ja pri­jav­lju­ju iz­da­va­nje po­seb­nih pro­gra­ma ko­je mo­ra­ju de­talj­no opi­sa­ti i ter­min­ski de­fi­ni­ra­ti. Uz pri­ja­vu pro­gra­ma za­šti­te i oču­va­nja ar­he­olo­ške ba­šti­ne za ra­do­ve na ne­po­kret­nim do­bri­ma obvez­no se po­pu­nja­va pri­lo­že­ni obra­zac „Tro­škov­nik ar­he­olo­ških is­tra­ži­va­nja“, a za ra­do­ve na po­kret­nim do­bri­ma obra­zac „Ra­do­vi na po­kret­noj ar­he­olo­škoj ba­šti­ni“. Pri­ja­va pro­gra­ma za­šti­te i oču­va­nja kul­tur­no­ga do­bra mo­že se od­no­si­ti na: pret­hod­na is­tra­ži­va­nja (kon­zer­va­tor­ska, res­ta­ura­tor­ska i sl.), iz­ra­du po­treb­ne do­ku­men­ta­ci­je (sni­mak pos­to­je­ćeg sta­nja, iz­ved­be­ni pro­jekt, kon­zer­va­tor­ski ela­bo­rat i sl.) te iz­vo­đe­nje ra­do­va. Uz pri­ja­vu pro­gra­ma za­šti­te i oču­va­nja na ne­po­kret­nom kul­tur­nom do­bru obvez­no se is­pu­nja­va pri­lo­že­ni obra­zac „Tro­škov­nik za­štit­nih ra­do­va na ne­po­kret­nim kul­tur­nim do­bri­ma“te dos­tav­lja do­kaz o vlas­niš­tvu na ne­po­kret­nom kul­tur­nom do­bru (iz­va­dak iz zem­ljiš­ne knji­ge). Pri­ja­vi­telj pro­gra­ma du­žan je pri­lo­ži­ti pu­no­moć vlas­ni­ka, či­ji je pot­pis na pu­no­mo­ći ovje­ren od jav­nog bi­ljež­ni­ka, da je ov­la­šten u ime vlas­ni­ka pri­ja­vi­ti pro­gram za­šti­te i oču­va­nja ne­po­kret­nog kul­tur­nog do­bra te pot­pi­sa­ti ugo­vor o ko­ri­šte­nju sred­sta­va Mi­nis­tar­stva kul­tu­re („Pu­no­moć“– obra­zac dos­tu­pan na in­ter­net­skoj stra­ni­ci Mi­nis­tar­stva kul­tu­re); Za ra­do­ve na po­kret­nom kul­tur­nom do­bru oba­vez­no se is­pu­nja­va obra­zac „Tro­škov­nik kon­zer­va­tor­sko-res­ta­ura­tor­skih ra­do­va na po­kret­nim kul­tur­nim do­bri­ma“, od­nos­no za pro­vo­đe­nje pro­gra­ma za­šti­te i oču­va­nja ne­ma­te­ri­jal­nog kul­tur­nog do­bra ta­ko­đer se obvez­no is­pu­nja­va pri­lo­že­ni obra­zac Tro­škov­ni­ka. Pro­gra­me na­ba­ve knjiž­ne i nek­njiž­ne gra­đe za po­pu­nu fon­do­va u na­rod­nim knjiž­ni­ca­ma, pret­hod­no do­go­vo­re­ne sa žu­pa­nij­skim ma­tič­nim službama i os­ni­va­či­ma knjiž­ni­ca, pred­la­ga­telj pri­jav­lju­je po­je­di­nač­no. Uz pri­ja­vu pro­gra­ma di­gi­ta­li­za­ci­je u ar­hiv­skoj, knjiž­nič­noj i mu­zej­skoj dje­lat­nos­ti obvez­no se po­pu­nja­va pri­lo­že­ni obra­zac „Plan pro­jek­ta di­gi­ta­li­za­ci­je“.

Josip se s ro­di­te­lji­ma iz Vi­te­za pre­se­lio na Vir, gdje im po­ma­že ra­di­ti u obi­telj­skom res­to­ra­nu

Zbog po­seb­ne di­na­mi­ke pla­ni­ra­nja me­đu­na­rod­ne su­rad­nje pri­jed­lo­zi pro­gra­ma pri­jav­lju­ju se u dva ro­ka: od 27. lip­nja do 26. ko­lo­vo­za 2016. go­di­ne i od 1. ve­lja­če do 15. ožuj­ka 2017. go­di­ne. Sve pri­ja­ve pos­la­ne iz­van na­ve­de­nih ro­ko­va ne­će bi­ti uze­te u raz­ma­tra­nje.

Bro­đa­nin Ga­bri­el Ve­očić (63 kg) na is­tom je na­tje­ca­nju osvo­jio bron­ča­nu me­da­lju

Pri­ja­ve se pod­no­se in­ter­net­ski na od­go­va­ra­ju­ćim obras­ci­ma (za sva­ki pro­gram po­seb­na pri­jav­ni­ca te za me­đu­na­rod­nu kul­tur­nu su­rad­nju za sva­ku zem­lju po­seb­na pri­jav­ni­ca) ko­ji su dos­tup­ni na mrež­nim stra­ni­ca­ma Mi­nis­tar­stva kul­tu­re: www.min-kul­tu­re.hr/pri­jav­ni­ce. Pri­jav­ni­ce po­pu­nje­ne in­ter­net­ski pred­la­ga­te­lji tre­ba­ju dos­ta­vi­ti pot­pi­sa­ne u ti­ska­nom obli­ku s obraz­lo­že­njem zah­tje­va i svim pri­lo­zi­ma na slje­de­ću adre­su: Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re, Zagreb, Ru­nja­ni­no­va 2, osim pri­ja­va za pro­gra­me za­šti­te i oču­va­nja ne­po­kret­nih i po­kret­nih kul­tur­nih do­ba­ra, za­šti­te i oču­va­nja ne­ma­te­ri­jal­nih kul­tur­nih do­ba­ra te za­šti­te i oču­va­nja ar­he­olo­ške ba­šti­ne, ko­je se dos­tav­lja­ju na adre­su nad­lež­no­ga kon­zer­va­tor­skog odje­la Mi­nis­tar­stva kul­tu­re. Rok za pod­no­še­nje pri­ja­va jest od IV. 27. lip­nja do 26. ko­lo­vo­za 2016. go­di­ne. Pri­jav­ni­ce ko­je ne is­pu­nja­va­ju tra­že­ne uvje­te, ko­je ni­su dos­tav­lje­ne u elek­tro­nič­kom i ti­ska­nom obli­ku u na­ve­de­nom ro­ku, pri­jav­ni­ce ko­je ni­su dos­tav­lje­ne na od­go­va­ra­ju­ćem obras­cu i is­pu­nje­ne na ra­ču­na­lu, ko­ji­ma ne­dos­ta­je ne­ki od pri­lo­ga te pri­jav­ni­ce ko­ris­ni­ka ko­ji ni­su iz­vr­ši­li do­sa­daš­nje obve­ze ne­će se raz­ma­tra­ti ni­ti uvr­sti­ti u Pro­gram jav­nih po­tre­ba u kul­tu­ri Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske za 2017. go­di­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.