Ge­ne­ra­ci­ja za ve­li­ka dje­la ko­joj za skok na tron uvi­jek ne­dos­ta­je – iz­bor­nik

Hr­va­ti su, uza sav svoj ta­lent i go­le­mi po­ten­ci­jal, u po­s­ljed­njih de­set go­di­na uvi­jek pa­da­li u ključ­nim su­sre­ti­ma. Gu­bit­nič­ki men­ta­li­tet, ne­sre­ća ili lo­še ka­dro­vi­ra­nje vod­stva HNS-a?

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - To­mis­lav Da­so­vić

Mo­drić, je­dan od naj­ve­ćih ko­je smo ika­da ima­li, s re­pre­zen­ta­ci­jom ni­ka­da ni­je oti­šao da­lje od če­t­vr­t­fi­na­la Europ­skog pr­vens­tva to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net Uvi­jek će­mo bi­ti za­hval­ni Sr­ni, Ćor­lu­ki, Mo­dri­ću i druš­tvu na sve­mu što su nam pri­ušti­li u Fran­cu­skoj. Oni su bi­li i uvi­jek će bi­ti naj­lje­ko­vi­ti­ji elik­sir za na­še bo­les­no do­ba, jed­no od ri­jet­kih zdra­vih tki­va na­še­ga druš­tva, ge­ni­jal­ci či­ja iz­vr­s­nost i maj­stor­stvo ima­ju nes­lu­ćen glo­bal­ni odjek. Nji­ma i ne tre­ba svjet­ska ili eu­rop­ska me­da­lja da bi­smo ih do­če­ka­li i opje­va­li kao he­ro­je. Do ne­ke no­ve zgo­de vr­tjet će­mo sli­ke Mo­dri­će­ve vo­lej­či­ne, Ćor­lu­ki­ne raz­bi­je­ne gla­ve, Sr­ni­nih su­za, Pe­ri­ši­će­vih bi­cik­li­ra­nja i Su­ba­ši­će­ve stis­nu­te ša­ke. Hva­la vam, ba­rem na to­me, ia­ko u Fran­cu­skoj nis­te os­tva­ri­li ono po što ste otiš­li – pre­ote­ti sla­vu Ći­ri­nim va­tre­ni­ma. Na­ža­lost, utak­mi­ca pro­tiv Por­tu­ga­la­ca u Len­su bi­la je sa­mo no­vi nas­ta­vak po­sr­ta­nja jed­ne ve­li­ke ge­ne­ra­ci­je u ključ­nim, sud­bin­skim, od­lu­ču­ju­ćim utak­mi­ca­ma na ve­li­kim tur­ni­ri­ma. I ne sa­mo to, is­pos­tav­lja se iz­no­va ka­ko Hrvatska ima kom­pleks od naj­ve­ćih svjet­skih re­pre­zen­ta­ci­ja, onih iz Top 10, što do­ka­zu­je i ovaj po- da­tak: od 2008. go­di­ne, ka­da je Bi­lić u Kla­gen­fur­tu no­ka­uti­rao Ni­jem­ce, va­tre­ni su u slje­de­ćih 12 ogle­da s mom­ča­di­ma iz Top 10 sla­vi­li sa­mo jed­nom – pro­tiv Špa­njol­ske u Bor­de­auxu (2:1). I to je bi­la re­zul­tat­ski ne­važ­na utak­mi­ca, is­ti­na uz­bud­lji­va, dra­ma­tič­na i spek­ta­ku­lar­na, ali ipak sa­mo – re­vi­jal­ka.

Ra­na ko­ja ne­će za­ci­je­li­ti

Već na slje­de­ćoj ste­pe­ni­ci, pro­tiv ne­uvjer­lji­vih i ni­ma­lo go­ro­pad­nih Por­tu­ga­la­ca, sa­svim opreč­na sli­ka Hr­vat­ske. Umjes­to no­ve de­mons­tra­ci­je ra­zor­ne mo­ći, ta­jans­tve­na suz­dr­ža­nost, kre­ativ­na blo­ka­da i na kra­ju bol­ni je­ca­ji. Za­što nam se to stal­no do­ga­đa? Do­go­di­lo nam se u Be­ču, do­go­di­lo se i u Poz­na­nju i Gdanj­sku, pa opet u Re­ci­feu pro­tiv Mek­si­ka­na­ca, na kra­ju i sa­da u Len­su. Uvi­jek nam zak­le­ca­ju ko­lje­na ka­da tre­ba za­da­ti za­vr­š­ni uda­rac. I, bo­ji­mo se, ovak­vu šan­su još du­go ne­će­mo ima­ti, još ma­nje vje­ru­je­mo ka­ko će se ona po­nov­no uka­za­ti sa­da već 31-go­diš­njem Lu­ki Mo­dri­ću. Je­dan od naj­ve­ćih ko­je smo ika­da ima­li, a s re­pre­zen­ta­ci­jom ni­ka­da ni­je oti­šao da­lje od če­t­vr­t­fi­na­la EP-a. Ra­na ko­ja će Lu­ki ni­ka­da ne­će za­ci­je­li­ti... Za­što su Hr­va­ti, uza sav svoj ta­lent i go­le­mi po­ten­ci­jal, u po­s­ljed­njih de­set go­di­na ( još od Aus­tra­li­je u Stut­t­gar­tu) uvi­jek pa­da­li u ključ­nim su­sre­ti­ma? Je li u pi­ta­nju gu­bit­nič­ki men­ta­li­tet, pu­ka ne­sre­ća ili lo­še ka­dro­vi­ra­nje vod­stva HNS-a kad je u pi­ta­nju tre­ner na­ci­onal­ne mom­ča­di? Po­gle­daj­te sa­mo što o Ča­či­će­vu vo­đe­nju mom­ča­di pro­tiv Por­tu­ga­la ka­žu no­go­met­ni struč­nja­ci i do­bit će­te od­go­vor. Da, Ćor­lu­ku, Mo­dri­ća i Ra­ki­ti­ća gu­bit­ni­ci­ma su u re­pre­zen­ta­ci­ji odu­vi­jek či­ni­li – iz­bor­ni­ci. I onaj ko­ji se u Be­ču ba­cao na igra­če sla­ve­ći po­go­dak pro­tiv Tu­ra­ka, i onaj ko­ji je u Bra­zi­lu tvr­do­gla­vo Ra­ke­tu gu­rao na zad­njeg vez­nog i us­tr­ta­rio se pred Mek­si­kan­ci­ma, i ovaj ko­ji je u Len­su za­blo­ki­rao na klu­pi i odveo nas u pro­past. A za­pra­vo se sve ovo u Len­su mo­glo pre­dvi­dje­ti. Ono­ga tre­nut­ka ka­da je tre­ner Lo­ko­mo­ti­ve za­ko­ra­čio u HNS i pre­uzeo igra­če Bar­ce­lo­ne, Re­ala i Ju­ven­tu­sa. Pod­sje­ća­mo, sa­mo dva mje­se­ca pri­je us­to­li­če­nja, An­te Ča­čić bio je na eu­rop­skoj sce­ni: s Lo­ko­mo­ti­vom je u pret­ko­lu Eu­rop­ske li­ge iz­gu­bio od PAOK-a 0:6.

Na lis­ti pla­ća tek 16.

Hrvatska pro­tiv Por­tu­ga­la ni­je ni iz­bli­za iz­gle­da­la go­ro­pad­no kao pro­tiv Špa­njo­la­ca Iz­bor­nik za ve­li­ki re­zul­tat ko­šta mno­go vi­še od 250.000 eura go­diš­nje

O kak­vom je ka­li­bru tre­ne­ra ri­ječ i ko­li­ko ga HNS ci­je­ni, do­ka­za­la je i rang-ljes­tvi­ca pla­ća iz­bor­ni­ka na Eu­ru na ko­joj je Ča­čić za­uzeo tek 16. mjes­to, čak iza iz­bor­ni­ka Is­lan­da, Sje­ver­ne Ir­ske, Al­ba­ni­je i Wa­le­sa. Od ne­ko­ga tko u Sa­ve­zu, ko­ji je upra­vo za­ra­dio 12 mi­li­ju­na eura, ra­di za 250.000 eura go­diš­nje do­is­ta je te­ško oče­ki­va­ti eks­plo­zi­ju u vi­du eu­rop­ske me­da­lje, ne daj Bo­že če­t­vr­t­fi­na­la Europ­skog pr­vens­tva. Za tak­vo što tre­ba ipak bi­ti tre­ner­ski ma­čak. Onaj ko­je­ga tre­ba pla­ti­ti ba­rem mi­li­jun eura, po­put Por­tu­gal­ca Fer­nan­da San­to­sa, iz­bor­ni­ka ko­ji se ni­je li­bio u osmi­ni fi­na­la gur­nu­ti u va­tru 18-go­diš­nje­ga San­c­he­sa. Vi­di­te li neg­dje na ob­zo­ru tak­vo­ga tre­ne­ra, Hr­va­ta? Eno ga, ču­či u Ba­kuu, i ne­dav­no nam je ot­ki­nuo dva bo­da u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za EP. Na ža­lost, Ro­bi, uza sve svo­je zna­nje i ta­lent, ima i – stav. Kič­mu.

Danijel Su­ba­šić je­dan je od naj­ve­ćih na­ših he­ro­ja na Eu­ru 2016.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.