Tu­ga u hr­vat­skoj svla­či­oni­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Oz­ren.mar­sic@ve­cer­nji.net

Mla­di Mar­ko Pja­ca je­dva je pro­na­la­zio ri­je­či, dok je da­vao iz­ja­ve je­cao je zbog tu­ge i šo­kant­nog po­ra­za od Por­tu­ga­la Oz­ren Mar­šić Sa su­za­ma u oči­ma hr­vat­ski no­go­me­ta­ši da­va­li su iz­ja­ve na­kon šo­kant­nog po­ra­za od Por­tu­ga­la (0:1). Kao da ni­su mo­gli vje­ro­va­ti da je za njih Europ­sko pr­vens­tvo go­to­vo. Pr­vi je pred mi­kro­fo­ne stao ju­nak pro­tiv Špa­njol­ske Danijel Su­ba­šić. Ju­čer je, na­ža­lost, bio ne­mo­ćan kod udar­ca Qu­are­sme u 117. mi­nu­ti.

Ćor­lu­ka: Is­pri­ka na­vi­ja­či­ma

– Bi­li smo pu­no bo­lji ne­go oni, ali to je no­go­met. Ne is­ko­ris­tiš pri­li­ke, po­lu­pri­li­ke i on­da iz jed­ne nji­ho­ve pri­li­ke pri­miš gol, od­bi­ja­nac. Što je, tu je, to je no­go­met – re­kao je na­kon utak­mi­ce Danijel Su­ba­šić suz­nih oči­ju. Ipak, na­gla­sio je: – Po­nos­ni smo jer smo vra­ti­li ove lju­de, i to na­šom igrom. Kad smo kre­ta­li, ni­smo ima­li ni­ko­ga iz se­be. Bu­duć­nost? Ne znam što oče­ki­va­ti. Vi­djet će­mo, tre­ba­mo ra­di­ti i opet do­ći na ne­ko ve­li­ko na­tje­ca­nje. – Svi smo se slo­ži­li da bo­lja mom­čad ide do­ma, igra­li smo ci­je­li tur­nir do­bro i ni­smo zas­lu­ži­li da ova­ko is­pad­ne­mo. Do­mi­ni­ra­li smo, ima­li lop­tu, stva­ra­li šan­se, a oni iz ne­ke sret­ne kon­tre za­bi­li gol i po­bi­je­di­li. Zad­nji tr­zaj ge­ne­ra­ci­je? Bit će vre­me­na za dub­lju ana­li­zu, te­ško mi je o to­me pri­ča­ti i raz­miš­lja­ti, ali ne bih re­kao, ni­je zad­nja šan­sa – re­kao je Lu­ka Mo­drić. Ivan Ra­ki­tić bio je ne­utje­šan: – Ni sa­mi ne zna­ju ka­ko za­bi­ju go­lo­ve! Da ih sad pi­ta­te ka­ko su za­bi­li, ne bi ni zna­li! Za no­go­met ka­žu da je naj­bo­lja igra na svi­je­tu, a ne­kad je naj­glup­lja stvar na svi­je­tu! Bo­lja mom­čad ide ku­ći, a lo­ši­ja da­lje. Ne znam za­što se uvi­jek sla­ma na na­šim le­đi­ma, gdje je ta prav­da, za­što nas za­obi­la­zi?! Igra­li smo do­bro ci­je­li tur­nir, ne mo­gu vje­ro­va­ti da ide­mo ku­ći. Mi­lan Ba­delj na­gla­sio je da mu je to naj­te­ži po­raz u ka­ri­je­ri jer ni­kad nje­go­va mom­čad ni­je ta­ko do­mi­ni­ra­la, a iz­gu­bi­la, dok je Do­ma­goj Vi­da na­gla­sio: – Bog ni­je htio da pro­đe­mo da­lje, a ja kao da me net­ko ure­kao: kod tog go­la Por­tu­ga­la, čo­vjek je pu­cao špi­com, ja gle­dam, imam je – ne­mam je, lop­ta ne­ka­ko do­đe do Ro­nal­da, Su­ba ski­ne..., a valj­da je ta­ko mo­ra­lo bi­ti. Bi­lo je pu­no su­za u svla­či­oni­ci, pla­ča, bi­li smo bo­lji, oni su se sa­mo bra­ni­li i na­ža­lost proš­li. Mar­ko Pja­ca po­dig­nuo je ri­tam hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je, ali na­ža­lost, iz­bor­nik Ča­čić uveo ga je tek u 110. mi­nu­ti. U tih 10 mi­nu­ta unio je ne­red u por­tu­gal­sku obra-

Bog ni­je htio da pro­đe­mo da­lje, a ja kao da me net­ko ure­kao, go­vo­rio je Vi­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.