SA SRCEM U IGRE

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Dra­go mi je da sam us­pio po­gle­da­ti jed­nu utak­mi­cu uži­vo, da sam opet mo­gao osje­ti­ti tu at­mo­sfe­ru, na­vi­ja­nje. Ni­je to is­to kao kad gle­daš kod ku­će na TV ekra­nu. No­go­met je do­is­ta druš­tve­ni fe­no­men ko­ji okup­lja lju­de raz­nih pro­fi­la i či­ni ih sret­ni­ma. Na­ža­lost, ni­smo sret­ni otiš­li sa sta­di­ona. Ono što se vi­dje­lo u su­sre­tu Hr­vat­ske i Por­tu­ga­la me­đu­sob­ni je ve­li­ki res­pekt, već kod igra­ča me­đu­sob­no jer to su ve­li­ki europ­ski igra­či ko­ji se još ka­ko zna­ju. Sve to do­ve­lo je do oprez­ni­jeg ula­ska u utak­mi­cu i taj je oprez os­tao ci­je­lo vri­je­me. Tu se po­jav­lju­je naš pro­blem. Sve utak­mi­ce do­sad, osim dijela sa Špa­njol­skom, odi­gra­li smo ba­ca­ju­ći se na gla­vu, bez res­pek­ta. A sad je taj res­pekt do­veo do to­ga da mom­ča­di uđu u tak­tič­ku bit­ku, a tu je Hrvatska hen­di­ke­pi­ra­na jer je do­sad igra­la na eufo­ri­ju s ja­ko ma­lo tak­ti­ke. Por­tu­gal nas je oči­to ja­ko do­bro ska­uti­rao i na os­no­vi svo­je sla­be utak­mi­ce s Ma­đar­skom znao je da nas ne­će mo­ći do­bi­ti bu­de li is­ti. Za­to je nji­hov iz­bor­nik uba­cio dva br­za be­ka i Pe­peu do­dao vi­so­kog sto­pe­ra Fon­tea te u ve­zu sta­vio tri igra­ča ko­ji ni­su to­li­ko sklo­ni kre­aci­ji ko­li­ko des­truk­ci­ji, i oni su nam blo­ki­ra­li igru. Do­sad su nam ofen­ziv­ni pre­ki­di bi­li vr­lo ja­ko oruž­je, us­pje­li smo i Por­tu­ga­lu ne­ko­li­ko pu­ta na taj na­čin za­pri­je­ti­ti ia­ko su, mo­ra se priz­na­ti, Por­tu­gal­ci u sko­ku bi­li od­lič­ni. Pe­pe je pu­no to­ga očis­tio, po­ka­zao je da je i da­lje za ve­li­ke stva­ri. Ula­skom San­c­he­sa po­ku- ša­li su do­bi­ti ne­što na kre­aci­ji, ima on taj sit­ni pas i ide­ju ia­ko sve to ni­je bi­lo ne­što po­seb­no. Dra­go mi je što sam uži­vo gle­dao Cris­ti­ana Ro­nal­da, dje­lo­vao je to­li­ko iri­tant­no i da ni­je tak­va zvi­jez­da, si­gur­no bi bio za­mi­je­njen. Igrao je na sra­mo­tan na­čin, bez du­ela, lo­šeg kre­ta­nja. Ina­če ga ja­ko sim­pa­ti­zi­ram, ali sad me ra­zo­ča­rao svo­jim pris­tu­pom, s pu­no vi­še ža­ra se mo­ra igra­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju. Valj­da su to ti ve­li­ki igra­či, do­če­kao je jed­nu pri­li­ku i su­dje­lo­vao pri po­got­ku Por­tu­ga­la. Hrvatska je s Por­tu­ga­lom uš­la u tak­tič­ko nad­mu­dri­va­nje i to je di­je­lom bi­lo do­bro, po­ku­ša­va­li smo i okre­ta­ti stra­nu. Ali važ­nost utak­mi­ce, res­pekt ipak su nas odve­li u uko­če­nost. Ni­smo us­pi­je­va­li uba­ci­va­ti im se u li­ni­je, kao što su pri­je či­ni­li Bro­zo­vić i Ra­ki­tić, ima­li smo i ma­nje uba­ča­ja s bo­ko­va, tek je Per­šić us­pi­je­vao, taj deč­ko je opet ulo­žio ogro­man trud. Umor i res­pekt pu­no se osje­tio kod Lu­ke Mo­dri­ća. U europ­skim utak­mi­ca­ma imao je uvi­jek vi­še od 90 pos­to toč­nih do­da­va­nja, sad je imao 86 pos­to. Kad je vi­dio da se Por­tu­gal za­tvo­rio, pu­no se spu­štao u zad­nju li­ni­ju po lop­tu. Po me­ni nit­ko od na­ših ni­je pod­ba­cio, Man­džu­kić, Ra­ki­tić, Bro­zo­vić jed­nos­tav­no ni­su ima­li pros­to­ra za dje­lo­va­nje. Da­ri­jo Sr­na zas­lu­žio je sve po­hva­le, opet je do­nio ogrom­nu ener­gi­ju i žao mi je ako od­la­zi. Mo­žda tre­ba pre­is­pi­ta­ti od­lu­ku o od­la­sku iz re­pre­zen­ta­ci­je dok je u ovak­vom sta­nju, dok i da­lje stal­no igra u Šah­ta­ru, tre­bao bi os­ta­ti. Vi­dim da su se po­ve­le po­le­mi­ke je li tre­ba­lo pri­je mi­je­nja­ti, uba­ci­ti Pja­cu. Ne vo­lim o to­me pos­li­je utak­mi­ce, bi­ti ge­ne­ral, ia­ko se i o to­me mo­že raz­go­va­ra­ti. No, na­ši igra­či ni­su na­vik­nu­li na tak­tič­ke par­ti­je, pu­no su bo­lji kad su opu­šte­ni­ji. Ima raz­lo­ga za i pro­tiv, ali ne bih re­kao da je ne­kak­va gre­ška jer ni­smo uš­li u ve­ći ri­zik. Re­kao sam da nam za ve­li­ki re­zul­tat tre­ba jed­na čvr­sta i ne­iz­vjes­na utak­mi­ca, gdje će od­lu­či­va­ti de­ta­lji, a mi pro­ći. I sje­tio sam se SP-a 1998. i Asa­no­vi­će­va iz­bo­re­nog je­da­na­es­ter­ca. Ta­kav je­dan de­talj od­lu­či, a ne mo­žeš igra­ti sve utak­mi­ce kao što smo mi igra­li pr­ve tri. Ge­ne­ral­no sam za­do­vo­ljan re­pre­zen­ta­ci­jom. Sma­tra­lo se da mo­že­mo da­le­ko, mo­žda se i mo­glo, ali kao tre­ner ne priz­na­jem sre­ću i ne­sre­ću. Igra­li smo do­bro na­gon­ski no­go­met, uz ogro­man ta­lent ko­ji ima­mo. No, ta­lent te do­ve­de do vra­ta ra­ja, a da ih otvo­riš, tre­ba zna­nja, tak­ti­ke, strp­lje­nja, osob­nos­ti. Iz­bor­nik je na­pra­vio do­bru stvar – ni­je pri­ti­skao igra­če, pus­tio ih je da igra­ju i pu­no su po­ka­za­li. No, na dru­gom pla­nu to do­no­si tak­tič­ku ogra­ni­če­nost. Svi su za­do­vo­lji­li, sto­žer, igra­či. No­go­met se mo­že igra­ti na pu­no na­či­na, svi smo otiš­li tuž­ni i ra­zo­ča­ra­ni iz Len­sa, ali ni­sam vi­dio ni­jed­nog na­vi­ja­ča ko­ji je ne­za­do­vo­ljan re­pre­zen­ta­ci­jom.

Ova­kav Sr­na nam tre­ba, mo­ra se is­pi­ta­ti od­lu­ka o nje­go­vu pov­la­če­nju iz re­pre­zen­ta­ci­je

Da­ri­jo Sr­na Ka­pe­tan je odi­grao od­li­čan Eu­ro, s to­li­ko ener­gi­je je vo­dio mom­čad, bi­lo bi šte­ta da ode

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.