Bu­dem li i da­lje iz­bor­nik, Sr­na se ne­će opros­ti­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

– Iz­aš­li su iz sje­ne va­tre­nih – iz­re­kao je Ča­čić ne­bu­lo­zu, jer va­tre­ni su bi­li tre­ći na svi­je­tu, a ova ge­ne­ra­ci­ja is­pa­la je u osmi­ni fi­na­la Eura Ju­tro u Fran­cu­skoj, bio Hr­vat u Len­su, Lil­leu, De­auvil­leu ili Pa­ri­zu, bi­lo je tu­rob­no. Kak­vo bi i mo­glo bi­ti na­kon sve­ga. Ne­dje­lja, osam uju­tro, naš na­vi­jač u Lil­leu, šal oko vra­ta... Ba­ulja uli­ca­ma i na­le­ti na no­vi­na­ra, ko­ji traži gdje će po­pi­ti ka­vu. – Daj mi da se ubi­jem, do­kad će se ovo na­ma do­ga­đa­ti? – re­če deč­ko i ode da­lje. Mu­ka u tr­bu­hu bi­va­la je sve ve­ća i ve­ća, ima­li smo sve, bi­li naj­bo­lji i naj­ljep­ši, a os­ta­li smo bez sve­ga. Ili ka­ko je na­pi­sao Ivan Ra­ki­tić. – Naš san je go­tov. To je te­žak uda­rac za nas jer smo zas­lu­ži­li pu­no vi­še, ali di­ći će­mo se iz ovo­ga i vra­ti­ti još pu­no ja­či. Hva­la pu­no svim na­vi­ja­či­ma na po­dr­š­ci – obja­vio je naš ve­z­njak.

Vra­ća­mo se s po­no­som

Ti mla­di­ći su su­ze ro­ni­li, bi­li ne­utješ­ni... Cris­ti­ano Ro­nal­do gr­lio je Lu­ku Mo­dri­ća, kas­ni­je ga je, u miks-zo­ni, ne­haj­no po­gla­dio po ko­si... Da­ri­jo Sr­na sa­mo je pro­šao, pre­ma naj­a­va­ma tre­ba­la je to bi­ti nje­go­va po­s­ljed­nja utak­mi­ca za re­pre­zen­ta­ci­ju. Ali, iz­bor­nik An­te Ča­čić ja­san je ka­da je ka­pe­tan Sr­na u pi­ta­nju. – Ako ja bu­dem iz­bor­nik, Sr­na se ne­će opros­ti­ti od re­pre­zen­ta­ci­je. Na ovom Eu­ru igrao je naj­bo­lji no­go­met u re­pre­zen­ta­tiv­noj ka­ri­je­ri, i ofen­ziv­no i de­fen­ziv­no. Ni­ka­da ni Mo­drić, ni Ra­ki­tić, ni Pe­ri­šić ni­su igra­li ova­ko za Hr­vat­sku, ima­li smo ju­na­ka Ćor­lu­ku. Ide­mo ku­ći s po­no­som, šti­ti­li smo bo­je na­še do­mo­vi­ne – ka­zao je Ča­čić.

No­go­met ne­ma pra­vi tret­man

Odu­šev­ljen je igra­či­ma, od­no­som u re­pre­zen­ta­ci­ji... Či­ni se i pre­vi­še fas­ci­ni­ran s ob­zi­rom na go­di­ne. – Iz­aš­li su iz sje­ne va­tre­nih – iz­re­kao je Ča­čić ne­bu­lo­zu, jer va­tre­ni su bi­li tre­ći na svi­je­tu, a ova ge­ne­ra­ci­ja is­pa­la je u osmi­ni fi­na­la Eura. Krat­ko je po­pri­čao s igra­či­ma. – Bi­li smo pre­tuž­ni da bi­smo raz­go­va­ra­li. Ni­šta spe­ci­jal­no ni­smo rek­li jed­ni dru­gi­ma, za­hva­lio sam im na sve­mu što su uči­ni­li, bi­li su primjer... Te­ško nam je. Znaš da si do­bar, da si do­bro ra­dio, ali u spor­tu je sve mo­gu­će... Da je ona lop­ta u sta­ti­vu otiš­la tri cen­ti­me­tra li­je­vo, ovaj (Na­ni, nap.a.) iz­bi­je špi­com, gol­man obra­ni (Su­ba­šić uda­rac Ro­nal­da, nap.a.), ovo­me (Qu­are­sma, nap.a.) pad­ne na gla­vu... Ni­je ovo kraj ove ge­ne­ra­ci­je, Hrvatska ima dru­gi pro­blem, jer no­go­met ne­ma adek­va­tan tret­man – ka­zao je Ča­čić.

Te­ško je pod­nio kri­ti­ke i pi­ta­nje je li do­bro vo­dio mom­čad pro­tiv Por­tu­ga­la – An­te Ča­čić

Ve­dran Ćor­lu­ka bio je hr­vat­ski ju­nak , kr­vav i na ko­lje­ni­ma, ali ne odus­ta­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.