Po­s­ljed­njih da­na sve se vi­še ‘gu­gla’: ka­ko se pre­se­li­ti u Ka­na­du?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ne­za­do­volj­stvo onih ko­ji su na re­fe­ren­du­mu gla­sa­li za ostanak Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u Eu­rop­skoj uni­ji iz da­na u dan ras­te, pa ne­ki od njih raz­miš­lja­ju o traj­nom pre­se­lje­nju na dru­gi dio svi­je­ta. Toč­ni­je, u Ka­na­du. Pre­ma pi­sa­nju bri­tan­skih me­di­ja, u po­s­ljed­nja dva da­na u po­pu­lar­nu Go­ogle­ovu tra­ži­li­cu naj­vi­še je pu­ta upi­san po­jam “ka­ko se pre­se­li­ti u Ka­na­du iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je”. Naj­vi­še tak­vih upi­ta pos­ta­vi­li su sta­nov­ni­ci Wa­le­sa, a na­kon njih En­gle­zi i Ško­ti. (luc)

Ka­na­da pos­ta­je tra­že­na des­ti­na­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.